BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom

LEVENSVRAGEN
(in alfabetische volgorde)

1.ABORTUS - 2.ALCOHOLISME

1.ABORTUS
Achtergrond.
De meeste evangelische christenen zijn van mening dat geen enkele arts het recht heeft de plaats van God in te nemen door menselijk leven te beëindigen via abortus. Geen enkele vrouw heeft het 'beschikkingsrecht' over haar eigen lichaam tot het punt dat zij de vrijheid heeft haar ongeboren kind te vernietigen. Het embryo dat in haar lichaam groeit, is meer dan slechts een stukje van haar lichaam. Het heeft een eigen bestaan. Het is een ander leven!

Abortus is verkeerd omdat de Bijbel zegt: 'Gij zult niet doden' (Deut. 5:17). Het is verkeerd omdat elke foetus de mogelijkheid in zich heeft uit te groeien tot een volledig ontwikkeld persoon, uiteindelijk verantwoording schuldig aan God. David schreef duizenden jaren geleden: 'uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond' (Ps. 139:16).

De vrouw die abortus overweegt:
 1. Bemoedig haar. Zeg haar dat ze er goed aan heeft gedaan te vertellen dat ze dit probleem heeft. U bent blij dat u met haar kunt praten, en u hoopt dat u enkele inzichten kunt doorgeven die haar zullen helpen bij het nemen van haar uiteindelijke beslissing.
 2. Herinner haar er met tact aan dat ze wellicht sterke twijfels heeft over de morele implicaties van abortus, omdat ze anders misschien niet zou hebben gebeld. Wees niet veroordelend over haar situatie. Als zij bijvoorbeeld jong en ongetrouwd is, kan het zijn dat haar zwangerschap het gevolg is van het zoeken van lief de en aandacht die zij thuis nooit heeft gekregen. Vermijd tegelijkertijd het goedpraten van haar gedrag, omdat het zonde is.
 3. Stel vragen over wat ze van abortus denkt. Wat was de aanleiding tot het bellen om over uw probleem te spreken? Wat zijn uw gevoelens over abortus?
 4. Vertel haar vriendelijk maar duidelijk wat de Bijbel over dit probleem zegt, of zij nu toegeeft dat abortus verkeerd is, of niet.
 5. Vraag haar te overwegen wat de alternatieven zijn. Als zij een abortus overweegt wegens het stigma van het hebben van een buitenechtelijk kind, zal ze haar situatie nog gecompliceerder maken en haar schuld vergroten. Als ze haar ongeboren kind van het leven berooft, maakt ze van een nare droom een complete nachtmerrie! Stel voor dat ze overweegt het kind te houden en God te vragen de ervaring ten goede te keren. Hij kan dit doen als zij zichzelf en haar probleem geheel aan Hem overgeeft. 'Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben' (Rom. 8:28).
  Als zij zich zorgen maakt dat ze niet in staat zal zijn voor haar kind te zorgen, vraag haar dan te overwegen haar kind te laten adopteren. Er zijn veel echtparen die graag een kindje willen adopteren, en zij zijn in staat liefde en een goede verzorging te bieden. Er zijn veel organisaties die haar willen helpen. Stel voor dat ze de hulp en raad zoekt van een evangelische predikant of voorganger in haar woonplaats, die in staat zal zijn het proces voor het regelen van de adoptie op gang te brengen.
 6. Vraag haar of ze ooit Jezus Christus als haar Heer en Verlosser heeft aangenomen. U kunt de 'Stappen tot vrede met God' (pagina 11) gebruiken wanneer daarvoor aanleiding bestaat.
 7. Raad haar aan de Bijbel te gaan lezen. Om haar leven een nieuwe structuur te geven volgens bijbelse uitgangspunten, moet zij Gods Woord lezen en bestuderen. Raad haar aan Leuen in Christus te lezen om haar daarbij te helpen.
 8. Vraag haar of ze naar de kerk gaat. Ze moet anders aansluiting zien te vinden bij een kerk of gemeente waar het Woord van God wordt verkondigd en waar zij contacten, bemoediging en groei in het geloof kan vinden.

De vrouw die abortus heeft ondergaan en onder schuld gebukt gaat:
 1. Bemoedig haar door te zeggen dat ze met haar probleem op het juiste adres is. Wij willen u graag zo goed mogelijk helpen. God heeft een antwoord voor elke situatie van ons mensen en ze mag erop rekenen dat Hij het beste met haar voor heeft.
 2. Bekritiseer haar niet wegens haar zonde, maar praat het ook niet goed. Het feit dat zij bereid is over haar schuld te praten, is een teken dat God tot haar spreekt.
 3. Leg nadruk op de vergeving die God schenkt aan degenen die bereid zijn zich te bekeren en hun zonden aan de Heer te belijden. Tegen de vrouw die op overspel was betrapt, zei Jezus: 'Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer' (Joh. 8:11).
 4. Als ze haar zonde belijdt, blijf dan niet bij het verleden stilstaan (zie Fil. 3: 13, 14).
 5. Vraag of ze Jezus Christus ooit als haar persoonlijke Verlosser heeft aangenomen. Wanneer daarvoor aanleiding bestaat, gebruik dan 'Stappen tot vrede met God', pagina ll.
 6. Raad haar aan gemeenschap met God te zoeken door het lezen van de Bijbel en het gebed. Vergeving wordt onmiddellijk geschonken, maar een besef van herstel en aanvaarding komt in de loop van de tijd. Door zich te wijden aan gebed en bijbelstudie, zal ze groeien in haar relatie met God. 22
 7. Raad haar aan gemeenschap met een gemeente waar de Bijbel wordt gepredikt, te zoeken of te herstellen. Daar kan zij over haar problemen spreken met een voorganger, onderwijs krijgen uit Gods Woord en kracht ontvangen door relaties met andere christenen.
 8. Bid met haar. Vraag God om vergeving en om kracht voor de toekomst.


Woorden uit de Bijbel
Het wonder uan het leven:
'Zie, zonen zijn een erfdeel des Heren, een beloning is de vrucht van de schoot.'
Psalm 127:3
'Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven.'
Psalm 139: 13-16

Vergeving:
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.'
1 Johannes 1:9
'Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid.'
Psalm 103:3, 4
'Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.'
Jesaja 40:31
'Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!'
Psalm 42:12

2.ALCOHOLISME
Achtergrond
Regelmatig gebruik van alcohol kan tot verslaving leiden.
De zwakheden, fouten en problemen van de drinker worden intenser, en dikwijls zijn veranderingen in de hele persoonlijkheid het gevolg. Hoewel hij vol zelfvertrouwen is wanneer hij onder invloed van alcohol verkeert, is hij vaak onvolwassen, onzeker en geplaagd door schuld en depressie. Hij kan zichzelf niet positief accepteren.

Hij kan zijn verslaving en de problemen die deze met zich meebrengt, niet aan en daarom ontkent hij dat hij een probleem heeft. Hij is oneerlijk in zijn pogingen zijn alcoholprobleem voor anderen verborgen te houden en geeft de schuld ervoor aan gezinsleden, zijn baas, zijn ouders, of de 'pech' en 'tegenslagen' die het leven hem heeft gebracht. De slinkse misleiding leidt tot een maskerade in zijn leven die soms bijna komisch lijkt, doch tragische ondertonen heeft.

Alcoholisten hebben hard hulp nodig. Anonieme Alcoholisten (AA) zegt dat er weinig hoop op verandering is voordat een alcoholist totaal op de bodem is beland en erkent dat zijn leven geheel uit de hand is gelopen. Het toegeven dat er een probleem bestaat, is de eerste stap op de weg tot herstel. Er is hoop! God is in staat ons te bevrijden van alcoholverslaving.

Billy Graham: 'De Bijbel leert ons dat er bevrijding is van de dingen die over de wereld komen ... niet door chemische middelen, maar door Christus, die het verstand en het hart in harmonie brengt met God door onderwerping aan zijn wil en aanvaarding van zijn vergeving ... In Christus alleen is er bevrijding van de kwellende gedachten van de mens en vrijheid van de degraderende gewoonten die het leven van zoveel mensen verwoesten. Waarom spreekt de Bijbel zich zo duidelijk uit tegen dronkenschap? Omdat die een vijand is van de mens. Alles wat tegen de mens en zijn welzijn ingaat, daar is God tegen.'

Het gesprek
 1. Als de persoon met wie u spreekt, dronken of 'high' is, is een poging tot gesprek verloren moeite en tijd, een gesprek met de alcohol en niet met de persoon, en kan zelfs negatief werken voor de alcoholist. Arrangeer een ontmoeting en laat hem de volgende dag terugbellen wanneer hij nuchter is. Als hij zover in nood is dat hij hulp nodig heeft, zie dan dat hij in een hulpcentrum terechtkomt. Als hij heeft getelefoneerd, vraag hem dan de telefoon aan iemand anders te geven en vraag die persoon ervoor te zorgen dat hij naar zo'n centrum gaat.
 2. Omdat alcoholisten vaak oneerlijk en bedrieglijk zijn, moet de liefde van de raadgever voor hem van het harde soort zijn. Vraag hem of hij echt wel hulp wil ontvangen. Of heeft hij alleen maar contact gezocht om medelijden bij u op te wekken, u voor de gek te houden, zichzelf schoon te praten, andere dingen en mensen de schuld te geven en zijn eigenlijke wezen en zijn probleem te verbergen? Ook al is het niet goed zachtzinnig op te treden, u moet ook niet veroordelend zijn of hem met bijbelteksten om de oren slaan. De teksten komen vanzelf wel wanneer u met hem over het evangelie komt te praten. Geef hem de verzekering dat hij in contact is gekomen met de juiste persoon omdat u om hem geeft en graag bereid bent met hem te spreken (tenzij hij dronken is).
 3. Leg er nadruk op dat hij moet erkennen dat hij een probleem heeft waarmee hij niet overweg kan. De alcohol is veel groter dan hijzelf en hij kan niet alleen de strijd voeren. Is hij bereid te besluiten voor goed met drinken te stoppen? Minder dan dat is niet voldoende! Hij moet eens en voor al met zijn maskerade ophouden. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn toestand en zijn problemen.
 4. Dit kan het beste moment zijn om hem te vragen of hij Jezus Christus ooit als zijn Heer en verlosser heeft aangenomen. Christus is speciaal voor hem naar het kruis gegaan om hem te verlossen en hem te veranderen.
 5. Keer terug naar de redenering van punt 3:
  1. Hij mag nooit meer alcohol gebruiken. In stappen van één dag tegelijk moet hij leren vertrouwen op Gods belofte aangaande verzoeking. (1 Kor. 10:13 - Zie onder 'Woorden uit de Bijbel').
  2. Hij moet alle relaties die hem aan zijn gedragspatroon gebonden houden, afbreken. 'Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden' (1 Kor. 15:33).
  3. Hij moet nieuwe relaties aanknopen: Contact zoeken met een plaatselijke groep van AA of een andere praatgroep voor alcoholisten. Actief worden in een plaatselijke gemeente waar de Bijbel wordt onderwezen, en waar hij ook gemeenschap met andere christenen kan ervaren, wat hem geestelijk zal sterken.
  4. Wees eerlijk tegenover hem en zeg dat hij misschien zal terugvallen, maar dat dit niet het einde is. Vernieuwing mag worden gezocht op basis van 1 Johannes 1:9, en de stappen onder punt 5 moeten één dag tegelijk worden gezet.
  5. Bid met hem voor bevrijding van de dwangmatigheid en gebondenheid waarin hij verkeert, dat hij een vernieuwing van zijn denken en leven mag ervaren door de kracht van God (zie Rom. 12:1-2). Dring er bij hem op aan dat hij een actief gebedsleven ontwikkelt.
 6. Als de persoon met wie u spreekt, een christen is die het slachtoffer van de alcohol is geworden, gebruik dan de bovenstaande stappen. Neem dan 'Herstel', pagina 17 met hem door en leg nadruk op 1Johannes1:9 en 2:1.
 7. Dring er in beide gevallen op aan dat hij verdergaande counseling zoekt bij een voorganger of psycholoog die het probleem van alcoholisme of verslaving aan drugs goed kent. Dikwijls is het noodzakelijk de oorzaken achter de verslaving, zoals innerlijke onzekerheid, schuld, falen, stress, zondig seksueel gedrag, enzovoort, aan te pakken.

Woorden uit de Bijbel
 • 'Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.'
  2 Korintiërs 5: 17
 • 'Wanneer de Zoon u vrij gemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.'
  Johannes 8:36
 • 'Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt.'
  1 Korintiërs 10: 13
 • 'Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.'
  Spreuken 28: 13
 • 'Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.'
  1 Johannes 1:8, 9
 • 'Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.'
  Matteüs 11:28
  2 Korintiërs 2:14
  Johannes 3: 16
  Galaten 5:22, 23
  Romeinen 12:1, 2
  Romeinen 14:11, 12
  Jesaja 26:3