BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom

LEVENSVRAGEN
(in alfabetische volgorde)

BllTERHEID EN WROK
Achtergrond
Bitterheid is het produkt van intense vijandigheid, gekenmerkt door cynisme en kwaadwilligheid.
Wrok is kwaadwilligheid ten gevolge van een onrechtvaardige behandeling, een belediging of verwonding, echt, ingebeeld of onbedoeld.
Dikwijls gaan ze samen en zijn het resultaat van onopgeloste boosheid en woede.
Billy Graham : 'De Bijbel verbiedt ons niet ongenoegen met iets te hebben, maar het stelt twee grenzen. De eerste is dat we boosheid vrij moeten houden van bitterheid en haat. De tweede is dat u dagelijks bij uzelf nagaat of u kwaadaardige gevoelens koestert. Er is een oud Latijns spreekwoord: 'Wie boos naar bed gaat, slaapt met de duivel.' Natuurlijk, er zijn veel dingen in het leven die ons irriteren. Dat worden uitstekende kansen voor Satan om ons tot kwade passies te verleiden.'

Professionale raadgevers (zielszorgers, psychiaters) kunnen ons vertellen dat een hoog percentage van de mensen die om hulp bij hen komen, boos, verbitterd en wraakzuchtig zijn. Opgekropte gevoelens blijven doorknagen tot sommige mensen emotioneel verlamd en lichamelijk ziek worden. Hun vermogen om te functioneren is aangetast, en hun effectiviteit is sterk verminderd. Zij kunnen dikwijls niet meer goed slapen, en hun persoonlijke relaties, zowel binnen als buiten het gezin, krijgen het zwaar te verduren. Sommige mensen raken zo geobsedeerd door de aandrang 'het ze betaald te zetten' dat ze ertoe kunnen komen iemand te vermoorden. De persoon die diepgewortelde, onopgeloste woede met zich meedraagt, is niet gezond te noemen.

Een klassiek geval van het 'wroksyndroom' vinden we in het verhaal van Kaïn en Abel (Gen. 4:1-16). Kaïn was kwaad omdat zijn offer niet aanvaardbaar was en dat van zijn broer wel. Het was eigenlijk helemaal niet een zaak tussen Kaïn en Abel, maar tussen Kaïn en God. Het was God die zijn offer verwierp. Maar Kaïn raakte verbitterd en depressief ('zijn gelaat betrok'). Hij had zich kunnen bekeren en de Heer om vergeving kunnen vragen; in plaats daarvan vermoordde hij zijn broer.

Vaak vertellen mensen hun problemen van deze aard omdat zij medestanders of medelijden zoeken. Zij vertellen u hoe ze niet zijn begrepen, slecht zijn behandeld en mishandeld, en zien nooit de zondige implicaties achter hun eigen gedrag. Als u bij het luisteren naar het verhaal bitterheid en wrok ontdekt, moet u het behandelen als zonde.

Gods Woord zegt:
'Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond'
(Kol. 3:8).

Het gesprek:
 1. Terwijl de persoon met wie u spreekt het probleem vertelt, moet u neutraal blijven. Geef hem de verzekering dat Gods Woord de oplossing heeft voor elk menselijk probleem.
 2. Stel voor uzelf vast dat u spreekt met iemand die Christus heeft aangenomen. Als dat niet het geval is, neem dan 'Stappen tot vrede met God', met hem door.
 3. Als de betrokkene zich nog niet heeft gerealiseerd dat hij een probleem met bitterheid en wrok heeft, of er zich van bewust is en en er oprecht een oplossing voor wil vinden, zorg er dan voor dat hij begrijpt dat het over zonde in zijn leven gaat. Anders wordt een echte oplossing onmogelijk gemaakt.
 4. Bekering en schuldbelijdenis zullen leiden tot vergeving en herstel van de gemeenschap met God. Bid samen en vraag hem zijn bitterheid en wrok te belijden.
 5. Als het bovenstaande is gebeurd, dan zijn stappen tot verzoening aan de orde, vooral als er sprake is geweest van beschuldigingen, laster en een afbreken van relaties. De overwinning komt wanneer de dingen zowel op het verticale als op het horizontale vlak worden opgelost.
  De beloning is een 'onergerlijk geweten voor God en de mensen'
  (Hand. 24:16).
  Het is niet noodzakelijk er een openbare schuldbelijdenis van te maken, maar Jezus heeft gezegd:
  'Ga eerst heen, verzoen u met uw broeder'
  (Matt. 5:23).
  De apostel Paulus zegt:
  'Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen ... Indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede'
  (Rom. 12:18, 20-21).
  Als er verzoening tot stand komt, is God daar blij mee en zullen beide partijen geestelijk genezing ervaren. Als er daarentegen niets positiefs gebeurt, heeft men in ieder geval alles gedaan wat God vraagt. De hulpzoeker is gehoorzaam geweest en kan daarom leven met een schoon geweten.
 6. Geef de persoon met wie u spreekt, de raad aan God te vragen hem met liefde voor de ander te vervullen, ook als er geen verzoening tot stand komt.
  'De liefde ... rekent het kwade niet toe ... is niet blijde over ongerechtigheid'
  (1 Kor. 13:5, 6).
 7. Als bitterheid en wrok al lange tijd in het hart van de betrokkene hebben geleefd, en hij koppig vasthoudt aan zijn gelijk, geef hem dan de vermaning van Paulus:
  'Alle bitterheid, gramschap, toom, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid, Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft'
  (Ef. 4:31, 32).
  Vraag hem over deze verzen na te denken en in het licht ervan voor zijn vijanden te bidden.
 8. Bid met hem.


Woorden uit de Bijbel
'Die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt.'
1 Petrus 2:23
'Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.'
Matteüs 6:14, 15
'Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.'
Romeinen 12:14-19
'Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.'
Hebreeën 12:14, 15