BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom

LEVENSVRAGEN
(in alfabetische volgorde)

1.ECHTSCHEIDING
2.OVERWEGEN VAN ECHTSCHEIDING
3.ECHTSCHEIDING NA JAREN GETROUWD TE ZIJN GEWEEST


1.ECHTSCHEIDING
Achtergrond
Echtscheiding kan worden omschreven als een getrouwd paar dat niet meer zijn huwelijksbelofte wil vervullen. Hoewel gewoonlijk één van beiden het initiatief tot de scheiding neemt, kan het zijn dat beiden tot op zekere hoogte hebben bijgedragen tot de ontwrichting van het huwelijk.

Echtscheiding is een vernietigende ervaring, en de wonden die er door worden geslagen, genezen slechts langzaam. Er is voor beide partijen tijd nodig voordat zij zichzelf en hun situatie objectief kunnen bezien. Het kan moeilijk voor hen zijn klaar te komen met alle gevoelens van vervreemding, afwijzing, bitterheid en verwarring. Gezien het feit dat een hoog percentage van de moderne huwelijken uitloopt op een echtscheiding, is het waarschijnlijk dat u als raadgever met dit probleem te maken krijgt.

Het gesprek
 1. Er is grote behoefte aan bemoediging.
  De hulpzoekende voelt zich wellicht verworpen en afgewezen en is zijn/ haar gevoel van eigenwaarde kwijt. Dit komt vaak voor bij gescheiden mensen. Zeg hem dat u blij bent dat hii/zij om raad heeft gevraagd en dat u graag met hem/haar wilt spreken. God heeft ons lief en aanvaardt ons zoals wij zijn.
 2. Vraag de hulpzoekende naar zijn relatie tot Jezus Christus.
  Heeft hij ooit Jezus als zijn Heer en Verlosser aangenomen? Hoewel hij zich afgewezen, weggeworpen en afgedankt voelt, kunt u er de nadruk op leggen dat God alle dingen nieuw kan maken (2 Kor. 5:17). Wat er is gebeurd - de echtscheiding - kan misschien niet meer ongedaan worden gemaakt. De hulpzoekende moet beginnen waar hij is om zijn leven op een nieuw fundament op te bouwen. Dat fundament is Jezus Christus.
 3. Vertel over het belang van het lezen van de Bijbel en het gebed als bronnen van kracht. Heeft hij een bijbel? Zo niet, raad hem dan aan een vertaling in modern Nederlands te kopen: 'Het Levende Woord' of 'Groot Nieuws voor u'.
 4. Raad hem aan een gemeente te zoeken waar de Bijbel wordt onderwezen en waar hij gemeenschap kan ervaren met andere christenen en mee gaan doen in vormen van christelijke dienst.
 5. Bid met hem om genezing van emoties, om innerlijke vrede, een nieuw vertrouwen, om kracht en geestelijk inzicht.
 6. Moedig hem aan hulp te zoeken bij een voorganger of christen-psycholoog als hij daar behoefte aan gevoelt.


Om in gedachte te houden
 1. Wat is gebeurd, is verleden tijd. Begin waar de hulpzoekende nu is en probeer vandaar verder te gaan.
 2. Probeer het gesprek zo te leiden dat hij het niet nodig vindt een 'post mortem' te geven over zijn ervaring. Tracht liever zijn aandacht te richten op God die hem zal helpen om tot oplossingen te komen.
 3. Blijf neutraal. Ga er niet vanuit dat de persoon met wie u spreekt, schuldig of onschuldig is. Een veroordelende houding zal de deur sluiten voor uw getuigenis.
 4. Christenen zijn niet immuun voor het kapot gaan van hun huwelijk.
  Als de hulpzoekende een wedergeboren christen is, ga dan als volgt verder:
  1. Vraag hem om bitterheid, woede of andere zonde te belijden. Het kan zijn dat hij realistisch verkeerde houdingen onder ogen moet zien die tot de echtscheiding hebben bijgedragen. Leg nadruk op 1 Johannes 1:9.
  2. Moedig hem aan een nieuwe belangstelling te ontwikkelen voor het lezen en bestuderen van de Bijbel. Hij moet ook trouw zijn in het gebed. 'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u' (1 Petr. 5:7).
  3. Dring er op aan dat hij een relatie met een gemeente aanknoopt of vernieuwt, ondanks gevoelens van schuld of vrees voor kritiek. Hij heeft de gemeente nu meer dan ooit nodig. Misschien heeft de gemeente een groep voor alleenstaanden waaraan hij veel kan hebben.
  4. Bid met hem voor genezing, innerlijke vrede en de kracht om de noodzakelijke aanpassingen aan een heel andere levensstijl te maken.

Woorden uit de Bijbel
Aanmoediging om met de Heer te wandelen :
 • 'Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.'
  Spreuken 3:5, 6
 • 'Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.'
  Filippenzen 4:6
 • 'Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.'
  2 Timoteüs 2: 15
 • 'Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.'
  2 Petrus 3: 18

Genezing van wonden:
 • 'Loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.'
  Psalm 103:2-5
 • 'Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.'
  Jeremia 17:14
  2 Timoteüs 1:7
  Psalm 23:3


2.OVERWEGEN VAN ECHTSCHEIDING
Achtergrond
Echtscheiding, de wettelijke ontbinding van een huwelijk, is een afwijking van wat God met het huwelijk bedoelt en wordt niet door de Schrift ondersteund behalve onder zeer bepaalde voorwaarden. Echtscheiding is het gevolg van zonde in het leven van een of van beide partners. Dikwijls zijn beiden tol op zekere hoogte schuldig. Hoogmoed en zelfzucht dragen vaak bij tol de omstandigheden die tot echtscheiding leiden.

Echtscheiding is vaak het produkt van onze onbuigzame wil.
'Jezus zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest' (Matt. 19:8).
Het was niet Gods oorspronkelijke plan voor het huwelijk.
Geen enkele manipulatie van de Schrift of rationalisatie kan echtscheiding goed praten.
De Bijbel zegt:
'Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn' (Gen. 2:24).
De apostel Paulus schreef: 'Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten." en een man moet zijn vrouw niet verstoten' (1 Kor. 7:10).
'Weest dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw warde aan de vrouw zijner jeugd. Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël' (Mal. 2:15, 16).

Beperkte omstandigheden waaronder echtscheiding toegestaan kan zijn:
 • Wanneer een huwelijkspartner schuldig is aan seksuele zonde zoals overspel of homoseksualiteit en niet van zin is zich te bekeren of Gods vergeving te zoeken, of zijn/ haar zonde te verzaken en opnieuw trouw te zijn aan zijn/haar part:1er. (Zie Matt. 19:9).
 • Wanneer een partner de ander in de steek laat, vooral wanneer een ongelovige partner weggaat bij een partner die christen is (Zie 1 Kor. 7:15). Als iemand getrouwd en gescheiden is voordat hij/zij tot Christus komt, moet hij vanuit de staat waarin hij is, verder gaan. Als de persoon hertrouwd is, moet hij/ zij pogen een succes van dit tweede huwelijk te maken. De tweede partner verlaten om naar de eerste terug Ie keren, zou verkeerd zijn. Twee verkeerde daden maken niet een goede! Dat men een ongelovige huwelijkspartner heeft, is geen grond voor een echtscheiding. Integendeel, de christen-partner wordt aangemoedigd 'in vrede te leven' met de ongelovige partner, met als doel hem/haar voor het geloof in Christus te winnen. (Zie 1 Kor. 7:12-16).


Bereken de kosten van een echtscheiding:
 1. Mishaagt het God? (Zie Mal. 2:15, 16.)
 2. Zal het de continuïteit van uw leven verbreken en een negatief effect hebben op andere mensen: kinderen, ouders, familie?
 3. Zal het werkelijk problemen oplossen, of zal het een hele reeks nieuwe problemen creëren? Echtscheiding is een emotioneel traumatische ervaring.

Probeer eerst alle andere mogelijke oplossingen:
 1. Probeer de dingen op persoonlijk vlak uit te werken in alle nederigheid en met een vergevend hart. (Zie Matt. 18:21, 22.)
 2. Onderga serieuze counseling met een christen-psycholoog of een gekwalificeerde voorganger.
 3. Experimenteer zo nodig met een proefscheiding (waarin men niet samenwoont zonder wettelijke stappen te hebben ondernomen) terwijl u samen zoekt naar een oplossing voor de problemen in hun huwelijk. In geval van lichamelijke of psychische mishandeling, homoseksualiteit, voortdurende dronkenschap, drugs enzovoort kan zo'n scheiding aan te raden zijn.


Het gesprek
 1. Geef blijk van een liefdevolle, meelevende houding. Geef de hulpzoekende de verzekering dat u blij bent dat u met henv'haar kunt spreken op zoek naar een oplossing. U wilt een vriend(in) zijn en inzichten die u hebt, doorgeven.
 2. Luister aandachtig, en laat hem het verhaal vertellen en zijn gevoelens uiten totdat u greep op de situatie hebt.
 3. Probeer niet rechter te spelen. Kies niet voor of tegen. Uw doel dient te zijn dat u een bijbels gezichtspunt geeft en de hulpzoekende uitdaagt zijn eigen beslissing te nemen, in de wetenschap dat hij er voor de rest van zijn leven mee heeft te leven. Herinner u het voorbeeld van Jezus. Hij sprak op zachtmoedige wijze met de vrouw bij de bron, ook al wist Hij dat zij vijf mannen had gehad en nu met een man samenwoonde met wie ze niet was getrouwd. Hij openbaarde Zichzelf als Verlosser, en bood haar 'levend water' aan. (Zie Joh. 4:9-42.)
 4. Zeg tegen de persoon die u tracht te helpen, dat hij zijn leven aan Christus moet overgeven, wat daarvan ook de gevolgen mogen zijn, als hij Gods hulp wil verwachten. Deze toewijding aan God moet definitief zijn, ongeacht de vraag waar het huidige dilemma op uitloopt. Vraag of hij ooit Jezus Christus als persoonlijke Heer en Heiland heeft aanvaard. Neem zo nodig 'Stappen tot vrede met God', pagina 11, met hem door.
 5. Nadat hij Christus heeft aangenomen, mag hij rekenen op de hulp van de Heer. Zijn leven heeft nu een nieuwe dimensie en een nieuw perspectief wat zal helpen tot oplossingen te komen. Hij mag rekenen op de hulp en inzichten die worden gevonden in Gods Woord, dat hij moet beginnen te lezen en bestuderen. De hulpzoekende kan zijn leven en al zijn problemen in het gebed tot God brengen. Gebed en bijbelstudie zal hem helpen bij het maken van aanpassingen in zijn eigen persoonlijkheid en zal hem in de weg van bekering en schuldbelijdenis helpen in het zoeken van herstel van de relatie met de huwelijkspartner.
 6. Moedig hem aan geen enkele mogelijkheid onbenut te laten in het zoeken van een schriftuurlijke oplossing.
 7. Bid met hem dat God zal ingrijpen en zal helpen zijn leven en huwelijk schriftuurlijk in orde te brengen.


Als hij christen is, daag hem dan uit zijn leven in orde te brengen en leg nadruk op 1 Johannes 1:9 en Romeinen 12:1, 2.
Woorden uit de Bijbel
 • 'Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft.'
  Romeinen 7:2, 3
 • 'Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.'
  Spreuken 18:22
 • 'De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw.'
  1 Korintiërs 7:3, 4
 • 'Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede- erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.'
  1 Petrus 3:7
 • ' ... zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was .. .'
  Filippenzen 2:3-5


3.ECHTSCHEIDING NA JAREN GETROUWD TE ZIJN GEWEEST
Achtergrond
Het is moeilijk een beschrijving te geven van het gevoel van schok, pijn, verwarring, leegheid, woede, verwerping, isolatie en verlies van een besef van eigenwaarde wanneer iemand na een lang huwelijk in de steek wordt gelaten of een echtscheiding krijgt opgedrongen.
Hij/zij vraagt zich af:
 • Kan dit mij werkelijk overkomen?
 • Hoe kan hij/ zij mij dit aandoen?
 • Waar heb ik gefaald?
 • Wat had ik anders kunnen doen?
 • De belangrijkste vraag is: wat moet ik nu doen?


Ondanks het trauma moet de persoon worden geholpen in te zien dat het leven verder gaat. Het feit van de scheiding moet worden aanvaard; hij/zij staat nu alleen en moet de toekomst als zodanig onder ogen zien. Het is zinloos voortdurend terug te kijken naar het verleden en alles opnieuw te doorleven. De feiten zullen niet veranderen door zelfkwellende vragen. Het is geheel en al mogelijk dat hij/ zij het huwelijk niet had kunnen redden door de dingen anders te doen.

Een emotioneel gezond iemand zal verder gaan en in het heden leven en groeien. De apostel Paulus geeft het voorbeeld: ' ... maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt ... ' (Fil. 3:14). Men moet naar de ervaring kijken als iets wat voorbij gaat, als een overgang, een tijd om aanpassingen te maken, de persoonlijkheid te verrijken door te lezen, na te denken en vriendschappen op te bouwen of te hernieuwen die hem zullen helpen groeien. Als de persoon tijdens deze overgang professionele counseling nodig heeft, moet hij zoeken naar een gekwalificeerde voorganger of een christen-psycholoog die de problemen benadert in het licht van de Bijbel.

Het gesprek
 • Moedig de hulpzoekende aan door liefde en begrip te tonen. De pijn, leegte, en het gevoel van afgewezen en weggeworpen te zijn, kunnen heel diep gaan.
 • Wees een goed luisteraar, en probeer het totale beeld te krijgen voordat u commentaar levert. Soms zijn we er te snel bij met ons advies, terwijl een vraag om het gesprek te stimuleren veel beter zou zijn.
 • Wanneer u meent een goed inzicht in de situatie te hebben, bemoedig hem/ haar dan met verzen uit 'Woorden uit de Bijbel' aan het eind van dit hoofdstuk. Leg er nadruk op dat Gcxl hem/ haar liefheeft en dat Hem de situatie aan het hart gaat. Jezus weet wat smart en verdriet is. 'Hij was veracht en van mensen verlaten' (Jes. 53:3). Vraag of de hulpzoekende ooit Jezus Christus als persoonlijke Heer en Heiland heeft aangenomen. Neem zo ncxlig 'Stappen tot vrede met God,' pagina 11, door.
 • Dring erop aan dat hij/ zij de Bijbel leest en bestudeert. Dit zal perspectief en inzichten verschaffen bij de pogingen zich aan te passen aan een nieuwe stijl van leven en hem/haar doen groeien in de Heer.
 • Raad hem/haar aan iedere dag te bidden. 'Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus' (Fil. 4:6, 7).
 • Raad hem/haar aan actief lid te zijn van een gemeente waar de Bijbel wordt onderwezen. Dikwijls kan er ook een groep voor alleenstaande christenen worden gevonden waarin men ervaringen kan uitwisselen, kan groeien en anderen kan helpen.
 • Bid met de hulpzoekende om de hulp van de Heer in deze moeilijke periode van overgang naar een nieuw leven.


Woorden uit de Bijbel
 • 'Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven'
  Jeremia 29: 11
 • 'Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.'
  Psalm 139: 17, 18
 • 'Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.'
  Psalm 16:11
 • 'Maar de Here Here helpt mij, daarom werd ik niet te schande; daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen, want ik wist, dat ik niet beschaamd zou worden.'
  Psalm 16:8
  Psalm 18:2
  Jesaja 50:7