BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom

LEVENSVRAGEN
(in alfabetische volgorde)

FINANCIELE MOEILIJKHEDEN
Achtergrond
Het begrijpen van en correct omgaan met financiën dient een hoge prioriteit te zijn voor alle mensen. Een groot deel van onze spanningen, gezinsproblemen, ruzies en frustraties wordt direct of indirect veroorzaakt door geld.
Hoog op de lijst van redenen die men opgeeft voor echtscheidingen, staat ruzie over financiën.
Het christelijk gezin is niet immuun. Als een gezin de rekeningen niet kan betalen, of allerlei andere geldproblemen heeft, dan is dat geen goed getuigenis. Slechts erg weinig gemeenten bieden hun leden training aan op het gebied van het op de juiste wijze omgaan met financiën.

Belangrijkste oorzaken van financiële problemen:
 1. Verkeerde houding ten aanzien van geld. Hebzucht en begeerte leiden snel tot allerlei kwaad (zie 1 Timotheüs 6:10). Het verlangen om snel rijk te worden leidt vaak tot het nemen van gevaarlijke risico's met rampzalige gevolgen.
 2. Leven boven uw stand. Als men niet.eerst de kosten berekent, komt men tot de gewoonte meer uit te geven dan men zich kan veroorloven. (Zie Lukas 14:28- 30). Sommige mensen zijn erg ontvankelijk voor reclame, zijn gauw enthousiast voor aantrekkelijke produkten en op het oog erg voordelige betalingsregelingen.
 3. Kopen op afbetaling. Het allerbeste advies voor mensen met financiële problemen, is uit de buurt te blijven van winkels en showrooms en alles contant te betalen.
 4. Overdadig leven. Het kopen van onnodige dingen, de consumptie van alcoholische dranken en tabak en het eten buitenshuis zijn zaken die erg veel kosten. In een gezin bijvoorbeeld waarin man en vrouw ieder een pakje sigaretten roken per dag, wordt per jaar meer dan € 2.500 daaraan uitgegeven.
 5. De misvatting dat het vergaren van materiële dingen leidt tot tevredenheid en geluk. 'Jezus zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit' (Lukas 12: 15).
 6. Gebrek aan een goede begroting. Er zijn grenzen aan ons inkomen.
  We noemen hier enkele posten, met voorgestelde percentages, voor het bepalen van de uitgaven. (De percentages kunnen enigszins variëren, afhankelijk van wie ze bepaalt.)
  • Woning 30%
  • Eten 14%
  • Vervoer 13%
  • Verzekeringen 4%
  • Schulden 5%
  • Recreatie en vakanties 5%
  • Kleding5%
  • Medische kosten 5%
  • Spaargeld 5%
  • Diversen 4%
  • Tienden 10%

Bijbelse grondregels voor het omgaan met geld:
 1. Het is in feite een geestelijke zaak, en daarom is inzicht in het Heer-zijn van Jezus Christus van essentieel belang. Het goed omgaan met ons geld brengt de totaliteit van het leven in perspectief in relatie tot Gods wil en de eeuwigheid.
  'De aarde en haar volheid is van de Heer' (1 Korinthiërs 10:26).
  ' ... en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald' (1 Korinthiërs 6:19- 20).
  'Ik vermaan u dan, broeders ... dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer ... Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt onderkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene' (Rom. 12:1, 2).
 2. Ook een inzicht in het grondbeginsel dat wij rentmeesters (managers) zijn van alles wat God aan onze zorg heeft toevertrouwd, is van essentieel belang. Wij zijn niet de eigenaars! Ons leven, onze tijd en onze bezittingen zijn gaven van God. We zijn er verantwoording over schuldig aan God. (Zie Mattheüs 25:14-30.)
 3. God wil dat we ons afhankelijk weten van Hem, niet van onze materiële bezittingen. 'Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, om wèl te doen ... ' (1 Tim. 6:17). (Zie ook Spr. 3:5, 6; Fil. 4:19 en Ps. 37:25.)
 4. Het is Gods plan dat rentmeesters een deel van hun inkomen aan Hem en aan zijn werk geven. 'Brengt de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten' (Mal. 3:10). (Zie ook Luc. 12:34 en Spr. 3:9.)

Billy Graham: 'Hoewel al ons geld eigenlijk God toebehoort, stelt de Bijbel de tiende voor als een minimale reactie in dankbaarheid aan God ... U kunt er niet om heen; de Schrift belooft materiële en geestelijke zegeningen aan de persoon die aan God geeft. U kunt God in het geven nooit overtreffen. Ik daag u uit het te proberen.'

Het gesprek
  Als de persoon met wie u spreekt, zegt dat hij financiële problemen heeft, zeg hem dan dat wij het perspectief nodig hebben dat ontleend is aan een eeuwige relatie met Jezus Christus als Heer en Verlosser. We moeten Hem persoonlijk kennen voordat wij hulp van Hem mogen verwachten.
 1. Nadat de hulpzoekende zijn financiële probleem heeft uitgelegd, zeg hem dan dat hij het moet bezien als in feite een geestelijk probleem. Hij moet niet alleen maar naar een tijdelijke oplossing zoeken, maar God in het centrum van zijn leven plaatsen - ook van zijn financiële leven. Alleen dan komen er blijvende oplossingen. Het zou niet in het belang van de hulpzoekende zijn als de raadgever verklaringen of uitvluchten voor de financiële problemen, zoals bijvoorbeeld de algemene economie, aanvaardt. Veel mensen verkeren in moeilijkheden door wanbeheer.
 2. Hoe de betrokkene in de toekomst met financiële zaken zal omgaan, is afhankelijk van zijn houding ten aanzien van de grondbeginselen in de Schrift (zie 'Achtergrond'). Neem die punten één voor één met hem door.
  Stel hem daarna vragen over de oorzaak van zijn financiële probleem. Is het:
  1. Een verkeerde houding ten aanzien van geld?
  2. Leven boven zijn stand?
  3. Kopen op afbetaling?
  4. Overbodige aankopen?
  5. Gebrek aan begroting en planning?
 3. Raad hem aan zijn financiën en zijn leven in lijn te brengen, en daarvoor alle aanpassingen te maken of offers te brengen die nodig zijn. Misschien hangt zijn eigen toekomst en die van zijn gezin af van zijn vastberaden optreden.
 4. Als de financiële problemen van de betrokkene, ook nadat hij heeft geprobeerd de grondbeginselen van de Bijbel volledig toe te passen, nog te groot voor hem zijn, raad hem dan aan er open over te gaan praten met een voorganger om van hem een aanbeveling te krijgen voor een professioneel iemand die kan helpen de zaak op de beste wijze verder af te wikkelen. Of ga rechtstreeks naar zo'n deskundige als hij goed bekend staat.

Woorden uit de Bijbel
 • 'Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.'
  Matteüs 6:33
  'Mijn God zal in al uw behoef ten naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.'
  Filippenzen 4:19
 • 'Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Brengt de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.'
  Maleachi 3:8-10