BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom

LEVENSVRAGEN
(in alfabetische volgorde)

INCEST
Achtergrond
Incest is seksueel contact met personen van hetzelfde gezin anders dan tussen de huwelijkspartners.

De kans is het grootst dat we te maken krijgen met een jong meisje dat seksueel contact (niet altijd gemeenschap} heeft gehad met haar vader, stiefvader, oom en broers, enzovoort.

Jonge jongetjes zijn ook vaak het slachtoffer van incest.

Recent onderzoek toont aan dat incest de misdaad is die het minst wordt gemeld en men schat dat het aantal zich de laatste vijf jaar ieder jaar heeft verdubbeld. Incest doet een kind diep ingrijpende schade, en dikwijls kan deze niet ongedaan worden gemaakt.

Een rechter zei onlangs: 'Seksueel misbruikte kinderen hebben onuitsprekelijke verwondingen opgelopen naar lichaam en ziel.' Door schaamtegevoelens, angst, of het gevoel dat zij iets heel ergs hebben gedaan of dat zij worden gestraft, vertellen slachtoffertjes van incest hun probleem slechts zelden aan iemand. Ze zitten gevangen in zo'n situatie en dat leidt tot verwarring en een 'aangeleerde hulpeloosheid'.

Seksueel misbruikte kinderen hebben een gering gevoel van eigenwaarde, zijn gedeprimeerd, en koesteren dikwijls gedachten van zelfvernietigende aard. Velen lopen van huis weg en raken dan vaak verzeild in drugs, alcohol en verder afwijkend seksueel gedrag zoals prostitutie en homoseksualiteit. Zij hebben vaak moeite met concentratie bij het leren en behalen daardoor op school slechte resultaten. De kansen op een normale en succesvolle volwassenheid zijn gering, omdat velen de gevolgP.n van de incest niet te boven komen; velen plegen zelfmoord.

Er is weinig hoop tot het bevrijden van het slachtoffer uit haar hulpeloze situatie tenzij de persoon die het haar aandoet, wordt tegengehouden. De persoon die zich schuldig heeft gemaakt aan incest, zal naar alle waarschijnlijkheid niet veranderen tenzij hij wordt geconfronteerd met de wettelijke implicaties van zijn misdrijf. Als de zaak eenmaal onder de aandacht is gebracht van de autoriteiten, zal het slachtoffertje waarschijnlijk uit haar omgeving worden verwijderd. Zowel de ouders als het slachtoffer zullen counseling nodig hebben, apart en gezamenlijk, als men tot een oplossing wil proberen te komen.

Dikwijls zal het slachtoffer worden geïntimideerd om geen aanklacht in te dienen of om niet te getuigen tegen de persoon die haar heeft misbruikt, wegens de schande als het 'familiegeheim' aan het licht komt. Een voorganger kan in zo'n situatie soms onschatbare hulp bieden. Het kan zelfs zijn dat hij de enige is die tussenbeide kan komen.

Het gesprek
 1. Zulke mensen, meestal kleine kinderen, hebben extra warmte en tederheid nodig. Probeer alle liefde te tonen die u hebt.
 2. Geef haar de verzekering dat ze er goed aan heeft gedaan haar probleem aan u te vertellen. U bent haar vriend(in) en u wilt haar graag helpen.
 3. Geef haar de verzekering dat, hoewel zij zich vies voelt, zij niet vies of slecht is. Ze is gedwongen tot iets wat minderwaardig is, en misschien is zij verward, maar ze is zeker niet gek. Wat gebeurd is, is heel erg verkeerd, maar het is niet haar schuld. Hoewel ze is misbruikt, hoeft ze niet langer bang te zijn en zich overspoeld te voelen door gevoelens van hulpeloosheid, zelfmedelijden en zelftwijfel. U wilt helpen het verschrikkelijke probleem op te lossen.
 4. Geef haar de verzekering dat God haar liefheeft. Voor Hem is zij heel bijzonder, even belangrijk als anderen. God heeft haar zo lief, dat Hij zijn Zoon, Jezus Christus, heeft gezonden om voor haar zonden te sterven.
 5. Raad haar aan een begin te maken met het lezen van de Bijbel. Moedig aan Leuen in Christus te lezen.
 6. Het kan nodig zijn naar de dokter te gaan. Het is niet gemakkelijk, maar het is erg belangrijk dat ze het doet.
 7. Bid met haar en draag haar met haar probleem op aan de Heer.

Woorden uit de Bijbel
 • 'Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.'
  Spreuken 3:5, 6
 • 'Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.'
  Filippenzen 4:6, 7
 • 'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.'
  1 Petrus 5:7
 • 'Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.'
  Matteüs 11:28, 29
 • 'Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.'
  Matteüs 19:14
 • 'Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige rots.'
  Jesaja 26:4