BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom

LEVENSVRAGEN
(in alfabetische volgorde)

DE KERK
Achtergrond
Per definitie is de kerk 'het Lichaam van Christus', de gemeenschap van de mensen die verlost zijn en waarvan Hij het hoofd is.
'Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is' (Kollossenzen 1:18).

De gemeente is tot stand gekomen omdat:
'Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft' (Efeze 5:25).
Zij wordt gevoed door zijn eigen, dynamische leven:
' ... om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord' (Efeze 5:26).
Christus zal komen om haar op te halen als zijn 'bruid, voor haar man getooid' (Openbaring 21:2), om haar 'voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet' (Efeze 5:27).
Haar geboorte werd bevestigd door de komst van de heilige Geest (Handelingen 2:1-11)
die haar de kracht geeft voor haar werk en getuigenis in de wereld (Handelingen 1:8).

De gemeente is zowel zichtbaar als onzichtbaar:
 • De onzichtbare gemeente is dat grotere lichaam van gelovigen dat door de eeuwen heen in Jezus Christus als Heer en Verlosser heeft geloofd.
  'De Here kent de zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid' (2 Timotheüs 2:19).
  Men wordt lid van de onzichtbare gemeente wanneer men Jezus Christus als zijn Heer en Heiland aanneemt (Johannes 1:12).
 • De zichtbare gemeente is de huidige universele gemeente, samengesteld uit plaatselijke groepen christenen. Daarin bevindt zich zowel 'koren' als 'onkruid' (Mattheüs 13:25-40) - de waarlijk verlosten en velen die dat niet zijn.

De gemeenten die, door de eeuwen heen, 'het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is' (Judas 3) hebben ontkend, moeten worden aangemerkt als afvallig.

Wanneer iemand de nieuwe geboorte ervaart, wordt hij lid van de onzichtbare gemeente. Hij moet proberen direct aansluiting te vinden bij een plaatselijke gemeente waar de Bijbel wordt onderwezen, en actief deel gaan nemen in de diensten, de gemeenschap, evangelisatie, bijbelstudie en gezamenlijk gebed. Dit is een verantwoordelijkheid die de Bijbel ons leert: 'Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen' (Hebreeën 10:25).

Billy Graham : 'De gemeente is in de eerste plaats het Lichaam van Christus". De Bijbel zegt". dat het de liefde van Christus voor de gemeente was die Hem naar het kruis deed gaan. Als Christus de gemeente zo liefheeft." moet ik haar ook liefhebben. Ik moet voor haar bidden, haar verdedigen, erin meewerken, mijn tienden en gaven bijdragen, meehelpen haar verder te brengen, heiligheid in haar bevorderen, en helpen haar te maken tot het functionele, getuigende lichaam waarvoor onze Heer haar in het leven heeft geroepen.

U gaat komende zondag naar de kerk met deze houding, en u laat niemand u ervan weerhouden de volgende zondag weer te gaan." Het gezin van God bevat mensen van allerlei ethnologische, culturele, klasse- en kerkelijke verschillen. Ik heb geleerd dat er op ondergeschikte punten verschil van inzicht kan zijn op het gebied van de theologie, methoden en motieven, maar dat er binnen de ware gemeente een mysterieuze eenheid is die alle factoren die verdeeldheid zouden kunnen brengen, overbrugt.'

Het gesprek
 1. Spreek waardering uit voor zijn belangstelling voor de kerk. We zijn gehoorzaam aan God wanneer wij trouw zijn aan een plaatselijke gemeente. In de kerk of gemeente hebben we de gelegenheid tot gezamenlijke lofprijzing, gemeenschap, evangelisatie, bijbelstudie, gebed en deelname aan het heilig avondmaal.
 2. Het lidmaatschap van een plaatselijke gemeente brengt ons op zichzelf de verlossing niet. We behoren deel uit te maken van een gemeente omdat we zijn verlost en verlangen gehoorzaam te zijn. Jezus heeft gezegd: 'Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden' (Joh. 10:9). Vraag de persoon met wie u spreekt of hij/ zij Jezus Christus als zijn Heer en Heiland heeft aangenomen.
 3. Na zijn vertrouwen te hebben gesteld op Christus, is het nodig dat men onmiddellijk contact zoekt met een plaatselijke gemeente. Raad hem/ haar aan te bidden om Gods leiding bij het vinden van de juiste gemeente, een gemeente die Christus eert, het Woord van God predikt en onderwijst, en het evangelie brengt aan mensen die verloren zijn.
 4. Als men eenmaal lid van een gemeente is geworden, moet men trouw de diensten bezoeken en actief meewerken.
 5. Men moet een mogelijkheid zoeken om dienstbaar te zijn in de gemeente. Die is er altijd als wij ons wijden aan de dienst van God.
 6. Raad hem de gemeente financieel te ondersteunen. Andere christelijke organisaties en activiteiten zijn onze steun eveneens waardig, maar om te kunnen functioneren en groeien, moet de plaatselijke gemeente een substantieel deel van onze tienden en gaven ontvangen.

Woorden uit de Bijbel
Openbaring 21:2
Meer woorden uit de Bijbel
DE HANDELINGEN DER APOSTELEN vertelt over de geboorte van de kerk, haar groei in de eerste tijd en de daarbij betrokken personen.
DE BRIEVEN zijn geschreven aan de gemeente, en zijn de enige richtlijn voor geloof en leven, in het verleden, het heden en de toekomst.