BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom

LEVENSVRAGEN
(in alfabetische volgorde)

LIEFDE, LIJDEN EN TEGENSPOED

LIJDEN
Achtergrond
Waarom?
Waarom ik?
Waarom mijn gezin?
Wat is de zin van dit Jijden?
Dit zijn bekende vragen die zowel door christenen als niet- christenen worden gesteld. Niemand is immuun voor lijden en tegenspoed.
'Maar de mens wordt tot moeite geboren, gelijk de vonken omhoog vliegen' (Job 5:7).
Er is de druk van behoefte, nood, verdriet, vervolging, verguizing en eenzaamheid. Sommige mensen lijden om wat zij hebben gedaan; anderen lijden om wat mensen hun hebben aangedaan. Veel mensen lijden omdat zij het slachtoffer zijn van omstandigheden die zij niet kunnen veranderen.

Pijn is benauwend. Er kunnen nachten van kwelling zijn waarin God niet eerlijk lijkt te zijn en er geen hulp of antwoord of uitzicht komt. Tijdelijke verlichting kan voldoende schijnen, maar de werkelijke oplossing voor lijden is niet dat we het isoleren in een poging het weg te stoppen, of dat we onze tanden op elkaar zetten en het doorstaan.

De oplossing is veeleer dat wij een houding leren aannemen waardoor wij leren in en door lijden heen te triomferen.
Toen de apostel Paulus verlichting van zijn 'doorn in het vlees' zocht, nam God de 'doorn' niet weg maar gaf hem deze verzekering:
'Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid' (2 Kor. 12:9).
Elders schreef hij, ter bemoediging van de Korintiërs: 'En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn' (2 Kor. 9:8).

Behalve bij lichamelijke pijn, schijnt het bij lijden een kwestie van houding en instelling te zijn: 'Wat moet ik in dit lijden doen om ervan te leren en het tot mijn voordeel te gebruiken wat betreft Gods eeuwige doel en plan?'
Silly Graham : 'Nergens in de Bijbel lezen we dat christenen zullen worden gevrijwaard van de beproevingen en natuurrampen die over de wereld komen. De Schrift leert ons wel dat de christen beproeving, crisis, ramp en persoonlijk lijden tegemoet kan treden met een bovennatuurlijke kracht die niet beschikbaar is voor de persoon die buiten Christus is.'

Sommige van de meest beklagenswaardige mensen in de wereld zijn zij die in tijden van tegenspoed zich overgeven aan zelfmedelijden en bitterheid, en tevens een zeker genoegen schijnen te scheppen in het aanklagen van God voor al hun problemen. De houding van Job is een inspiratie: 'Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen' (Job 13: 15). Wie lijdt, zal worden gezegend als hij, te midden van grote kwelling en wanhoop, in het gelaat van zijn hemelse Vader kan kijken en voor diens eeuwige liefde en tegenwoordigheid dankbaar kan zijn. Onze reactie op lijden moet aanvaarden zijn in een poging Gods hogere bedoelingen en wat Hij ons wil leren, te ontdekken.

Enkele redenen uoor menselijk lijden
 1. We kunnen zelf de oorzaak van ons lijden zijn. Verkwisting en gebrek aan discipline hebben ellendige gevolgen. Langdurig misbruik van ons lichaam kan ziekte veroorzaken. Verkeerde keuzen kunnen ons lange tijd last bezorgen. U kunt de persoon met wie u spreekt, de vraag stellen: 'Denkt u dat dit gebeurt omdat u een verkeerde beslissing hebt genomen of vanwege een onbezonnen daad? Wat kunt u doen om uw lijden te verminderen?'
 2. Soms onderneemt God corrigerende actie wegens zonde en ongehoorzaamheid. God zal zijn kinderen corrigeren en disciplineren. Door 'kastijding' toont Hij dat Hij ons liefheeft en dat wij Hem werkelijk toebehoren (Hebr. 12:5-11).
 3. God kan lijden toelaten opdat wij op problemen leren reageren op een bijbelse manier. De Schrift vertelt ons dat Jezus 'gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden' (Hebr. 5:8). Ons doel moet niet alleen maar verlichting van ons lijden zijn maar veeleer dat wij leren God te behagen door aan Hem en zijn woord gehoorzaam te zijn (zie Rom. 12:1, 2).
 4. Soms laat God lijden in ons leven toe om ons te leren dat lijden deel van het leven uitmaakt. Nergens in de Bijbel staat dat de christen geen tegenspoed zal ervaren! Paulus wijst er in Filippenzen 1:29 op, dat aan hen 'de genade is verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.' Tegenspoed kan een gave van God zijn. Christus ontweek het kruis niet om aan het lijden te ontkomen. Hebreeën 12:2 zegt dat Hij 'het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende.' Waarom? 'Om de vreugde welke vóór Hem lag.' Hij wist dat de kruisiging (het lijden) niet het laatste woord was; dat was aan de opstanding (de overwinning). We kunnen korte tijd, of ons hele leven, lijden. Maar laat ons niet de hoop opgeven of ons overgeven aan zelfmedelijden of bitterheid. Het uiteindelijk resultaat is waar wij allen naar uitzien. Als we bij de Heer in de hemel zijn, zal alles in het juiste perspectief staan!
 5. God kan lijden toestaan voor ons welzijn. 'Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn' (Rom. 8:28). We moeten dit in geloof aanvaarden en bidden dat Gods hoogste doel in ons wordt bereikt ten gevolge van ons lijden. Alleen door tegenspoed heen worden sommige diepere levenslessen geleerd. Vertrouw op God dat Hij zijn eigen wil en doel in ons bewerkt opdat wij meer op Christus zullen lijken (zie Rom. 8:29). Er is in ons lijden geen verlossende verdienste zoals er in het lijden van Jezus was, maar als we in tegenspoed trouw zijn, delen wij in 'de gemeenschap aan zijn lijden' (Fil. 3: 10).
 6. Soms staat God lijden toe om door ons leven en getuigenis troost te brengen aan anderen. Jezus zei dat in het lijden van de blinde man de werken van God openbaar moesten worden (Joh. 9:3). God kan in uw leven werken door lijden opdat u door uw voorbeeld in tegenspoed anderen inspireert. Mensen die tegenspoed ondergaan, kunnen sneller en beter anderen in hun lijden begrijpen. We troosten anderen op de wijze waarop wij zelf troost hebben gevonden. 'Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden' (2 Kor. 1:3, 4).


Het gesprek
Voor een niet-christen:
 1. Wees meelevend. Luister aandachtig terwijl de persoon met wie u spreekt, zijn problemen onder woorden brengt. Leid het gesprek zo dat u geestelijke hulp kunt bieden.
 2. Bied bemoediging en hoop. God heeft de betrokkene lief en weet wat er gebeurt. Hij is met ons. 'Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden' (Jes. 43:2). Zeg hem dat u blij bent dat hij heeft gebeld en graag samen met hem naar antwoorden op zijn problemen wilt zoeken.
 3. Vraag hem of hij Jezus Christus ooit als zijn persoonlijke Verlosser en Heer heeft aangenomen. Soms staat God problemen in ons leven toe. Hij wil onze aandacht trekken om ons tot de verlossing te brengen.
 4. Bid met hem om verlossing en bevrijding.
 5. Moedig hem aan het Woord van God te gaan lezen en bestuderen. Bidden zal hem kracht verschaffen en een perspectief bieden op de problemen in het leven. Moedig hem aan Leuen in Christus te lezen om hem bij zijn bijbelstudie op gang te helpen.
 6. Moedig hem aan een gemeente te zoeken waar de Bijbel wordt onderwezen. Gemeenschap met toegewijde christenen zal een positieve invloed op zijn leven hebben en hem helpen de wegen van God te kennen. Ook geeft de gemeente mogelijkheden voor bijbelstudie en christelijke dienst.


Voor de christen:
Als de betrokkene gebukt gaat onder een of andere tragedie of andere vorm van lijden dat over hem is gekomen, bespreek dan mogelijke redenen waarom God dat kan hebben toegelaten.
 1. Leef met hem mee. Bemoedig hem door hem Gods troost te bieden. U kunt enkele inzichten uit de 'achtergrond' doorgeven. Kies de punten die geschikt lijken te zijn.
 2. Is een nieuwe toewijding aan Christus vereist?
 3. Moedig hem aan Gods Woord te doorzoeken en oprecht te bidden dat God zijn redenen voor dit lijden zal openbaren.
  1. Wat probeert God me hierdoor duidelijk te maken?
  2. Wat probeert Hij mij te leren?
  3. Welke stappen moet ik nemen?
 4. Moedig hem aan zich aan te sluiten bij een gemeente waar de Bijbel wordt onderwezen, als hij dat nog niet heeft gedaan. Bijbelstudie kan zijn inzicht in Gods wil en wegen verdiepen.
 5. Moedig hem aan te communiceren met christen- vrienden. Het helpt ons altijd als we een luisterend oor vinden. Dit zal leiden tot troost, inzicht en sterkte. 228
 6. Bid met hem persoonlijk en vraag om bevrijding.


Woorden uit de Bijbel
 • 'wij weten nu, dat God .. alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, d1e. volgens Zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij te voren gekend heeft, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hii de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.'
  Romeinen 8:28, 29
 • 'Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar, of het zwaard? ' 'Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.'
  Romeinen 8:35, 37
 • 'Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.'
  Jakobus 1:2, 3, 12
 • 'Uw hart worde niet ontroerd of versaagd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.'
  Johannes 14:1
 • 'Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.'
  1 Petrus 4:12, 13
 • 'Indien hij echter als christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende.'
  1 Petrus 4:16, 19