BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom

LEVENSVRAGEN
(in alfabetische volgorde)

MISHANDELING - KINDERMISHANDELING EN -GEWELD

MISHANDELDE MAN/VROUW
Achtergrond
De mishandeling - lichamelijk en seksueel, als ook verbaal en emotioneel - kan jarenlang doorgaan. Dit soort geweld doet zich voor in alle lagen van de maatschappij, ongeacht opleidingsniveau, ras of leeftijd. En ook christenen zijn er niet immuun voor. Degene die een ander mishandelt, is vaak meester in de 'kunst' van het vernederen en bedreigen, van gemene en intimiderende taal. Soms is dit soort verbale mishandeling zo destructief voor de persoonlijkheid dat het slachtoffer voelt dat hij of zij de lichamelijke mishandeling die er vaak op volgt, zelfs verdient.

Hij/zij wordt gekenmerkt door een laag gevoel van eigenwaarde, depressie, diverse problemen die met stress samenhangen en door psychosomatische kwalen. Hij/zij voelt zich gevangen en kwetsbaar, verward en onzeker. Het is voor hem/haar onmogelijk een objectieve beoordeling van de situatie te geven of beslissingen te nemen. Er is een martelaarachtige volharding en frustratie: vaak neemt het slachtoffer de verantwoordelijkheid voor het gedrag van de partner op zich. De vage hoop bestaat dat verandering ieder moment kan optreden, en dat spoedig iemand mij uit deze ellende komt halen. Tegelijkertijd is er emotionele isolatie en geen werkelijk contact met de familie.

In het geval van een echtgenote kan er drie tot vier maanden counseling nodig zijn voordat er een begin is van emotionele genezing, zelfs nadat zij niet meer binnen het bereik is van haar kwelgeest. Als zij en de kinderen eenmaal op een veilige plek zijn (waar hij hen niet kan bereiken omdat hij niet weet waar ze zijn) en zij de tijd heeft gekregen om na te denken en haar gevoelens op een rijtje te zetten, kan zij heel erg kwaad worden.

Personen die partner en gezin mishandelen, veranderen slechts zelden tenzij zij aan de kaak worden gesteld en er wettelijke actie tegen hen wordt ondernomen.

Het gesprek
 1. Bemoedigen: 'het is erg goed dat u hulp hebt gevraagd.' Hij/ zij doet er goed aan over het probleem te spreken. We willen helpen en willen graag luisteren. Hij/zij is niet alleen: veel anderen ondergaan hetzelfde.
 2. Stel vragen. Het komt veel voor dat mishandelde mensen moeite hebben met het onder woorden brengen van hun gevoelens.
  Vraag:
  1. Wat zijn uw gevoelens over de manier waarop u wordt behandeld?
  2. Hoe lang is dit al aan de gang?
  3. Vertel me iets meer over uw man/vrouw. Wat voor iemand is hij/ zij?
  4. Wat zijn uw gevoelens aangaande uzelf?
  5. Wat denkt u dat er aan deze situatie kan worden gedaan?

  Gebaseerd op de achtergrond van de mishandelde persoon en de emotionele schade die daarbij is opgetreden, kan het zijn dat de raadgever andere vragen moet formuleren. Het doel is het slachtoffer te helpen zich te uiten en hem/haar te doen inzien dat ze als man/vrouw en als echtgenoten bepaalde van God gegeven rechten hebben.
 3. Zeg dat hij/zij niet het gevoel moet hebben zo'n behandeling te verdienen. Hij/ zij hoeft niet langer een slachtoffer te zijn. Ook al geeft de partner hem/haar de schuld in een poging de mishandeling te verklaren en te rechtvaardigen, het probleem ligt niet in het slachtoffer.
 4. Zeg hem/ haar dat het niet nodig is deze mishandeling nog langer te accepteren. Het moet ophouden! Hij/ zij moet handelend en vastberaden optreden. De partner handelt onwettig en kan worden gestraft voor wat hij/zij doet, zelfs in de gevangenis worden gezet.
 5. Om de cirkel van de mishandeling te doorbreken, moet het slachtoffer contact opnemen met een plaatselijke predikant of de sociale dienst en zijn of haar verhaal vertellen. Zij zullen het slachtoffer helpen en adviseren, zo nodig ook zeggen welke juridische stappen ondernomen kunnen worden. Het kan noodzakelijk zijn 'onder te duiken' om aan verdere mishandeling te ontkomen.
 6. Zeg dat verdere counseling en emotionele steun absoluut noodzakelijk zijn. Er moet contact worden gelegd met een bekwame zielszorger of christen-counseler. Leg er nadruk op dat het urgent is dat er beslissingen worden genomen en er handelend wordt opgetreden. De raadgever kan voorstellen doen, maar concrete stappen moeten door de betrokkene zelf worden gezet.
 7. Zeg tegen de persoon waarmee u spreekt, dat God hem/ haar liefheeft. Hij begrijpt beter dan wie ook wat men heeft te doorstaan. Weet men dat Jezus verbaal en fysiek is mishandeld? Heeft men Jezus Christus ooit als zijn/haar persoonlijke Verlosser en Heer aangenomen?
 8. Raad hem/ haar aan de Bijbel te gaan lezen om troost en geestelijke kracht te ontvangen. Moedig hem/haar aan Leven in Christus te lezen.
 9. Leg uit wat voor hem/haar en het gezin het nut is van een goede band met een christelijke gemeente. Emotionele en geestelijke steun kan men verwachten als gevolg van de diensten, onderwijs uit de Bijbel, gemeenschap met andere christenen en getuigenis. Sommige gemeenten kunnen ook voor uitstekende counseling zorgen.
 10. Bid met hem/ haar om kracht en inzicht. Draag hem/ haar op aan Gods speciale liefde en zorg.


Woorden uit de Bijbel
 • 'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.'
  Matteüs 11:28
 • 'Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.'
  Psalm 34:5, 6
 • 'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.'
  1 Petrus 5:7
 • 'Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt. Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige rots.'
  Jesaja 26:3, 4
 • 'Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.'
  Spreuken 4:5, 6
 • Andere toepasselijke schriftgedeelten: Psalm 23; Psalm 42: 12.


DE PERSOON DIE ANDEREN MISHANDELT
Achtergrond
De persoon die gezinsleden mishandelt, treft men aan in alle sociale en economische lagen, ongeacht opleidingsniveau, ras of leeftijd. Er zijn zowel vrouwen als mannen die dit doen. Het volgende kan van toepassing zijn op ieder die dit gedrag vertoont. Hoewel degenen die anderen mishandelen, een aantal overeenkomstige kenmerken vertonen, zullen we drie categorieën aangeven:
 1. De persoon die de huwelijkspartner mishandelt.
  Hoewel ieder geval anders is, zijn er ook veel overeenkomstige trekken. De persoon die anderen mishandelt, is opvliegend en weet maar één manier om zijn woede te luchten: mishandeling. Hij heeft een gering gevoel van eigenwaarde, beschouwt zichzelf vaak als een mislukking, is moeilijk in de omgang, is jaloers, en beschuldigt de partner van ontrouw of gebrek aan steun. Hij probeert al haar activiteiten te regelen en bespioneert haar zelfs, in de mening dat zijn gedrag zelfs goed is voor het gezin, beledigt de partner vaak zonder gevoel, en weet van geen schuld op emotioneel niveau zelfs nadat hij heeft toegegeven dat hij een probleem heeft. Mensen die anderen mishandelen, hebben de neiging zich te rechtvaardigen, en hebben het gevoel dat hun partner hen drijft tot het punt waarop ze niet anders kunnen dan in woede uitbarsten, of zij ontkennen dat zij hun partner mishandelen. Frustratie leidt tot mishandeling: Hij kan zijn chef op het werk niet uitstaan, en hij reageert het thuis af op zijn vrouw en kinderen. Alcoholisme en druggebruik zijn soms de oorzaak van deze explosieve mishandeling.
 2. De persoon die kinderen mishandelt.
  De meeste hierboven genoemde symptomen treft men ook aan in de persoon die een kind mishandelt. Voeg daar nog aan toe dat hij erg veeleisend is: hij wil blindelings en onmiddellijk worden gehoorzaamd. Hij is bijzonder ongeduldig en reageert dikwijls zijn frustraties en de pijn van zijn eigen kinderjaren af op zijn kinderen. Hij verwacht veel te veel van hen, en daarom leest hij ze vaak de les of zegt dat ze er niets van terecht brengen. Dikwijls is zijn verbale mishandeling, vermengd met vuile en obscene taal, zo vernietigend dat de kinderen de lichamelijke mishandeling beginnen te aanvaarden met een gevoel dat zij het ernaar hebben gemaakt. Zij worden slachtoffers. Alcohol en drugs spelen in veel gevallen een rol.
 3. De persoon die zijn kinderen seksueel misbruikt (incest)
  OPMERKING: Het zijn niet alleen meisjes die seksueel worden misbruikt. Er komt veel seksueel misbruik van jongetjes voor.


De kenmerken van de persoon die zijn vrouw mishandelt, zijn over het algemeen ook aan te wijzen in degene die zijn kinderen seksueel misbruikt. Hij is emotioneel geïsoleerd, hoewel hij de indruk kan wekken dat hij emotioneel normaal is. Hij lijkt passief te zijn, maar overheerst in toenemende mate het leven van zijn opgroeiende dochter. Hij is hardvochtig, egocentrisch, zelfgericht en ziet mensen alleen als een object. Alcohol- en drugverslaving zijn vaak aanwezig in gevallen van incest. Seksueel misbruik is gewoonlijk iets wat zich herhaalt over een lange periode, en gaat dikwijls gepaard met intimidatie en dwang. Wanneer de volwassene die een kind seksueel heeft misbruikt, daarmee wordt geconfronteerd, zal hij het ontkennen, de verantwoordelijkheid proberen af te schuiven, of het slachtoffer de schuld geven. Naar alle waarschijnlijkheid is hij zelf als kind seksueel misbruikt.

Een echtgenote die tekort is geschoten in het beschermen van haar kind tegen seksueel misbruik (wanneer zij wist dat het plaatsvond), zal passief blijven, en als regel de ontkenningen of rationalisaties van haar man steunen. Wanneer men op heterdaad wordt betrapt, zal men vaak onmiddellijk beloven 'het nooit meer te doen'. Op zulke beloften kan men niet afgaan!

Op grond van het bovenstaande kunt u begrijpen dat het moeilijk is te weten wat u met zo'n persoon aan moet. Het volgende kan u wellicht van nut zijn.

Het gesprek.
 1. Spreek in liefde.
  Neem geen veroordelende of beschuldigende houding aan. Wanneer u in staat bent het gesprek die kant op te leiden, moet u het aan het Woord van God overlaten om de persoon terecht te wijzen en van zonde te overtuigen.
 2. Moedig hem aan door te zeggen dat hij er goed aan heeft gedaan over zijn probleem te praten. U bent blij dat u met hem mag spreken omdat de Bijbel antwoorden heeft voor de problemen van de mensen, vooral wat betreft relaties in het gezin. ,li.Zeg hem dat hij bereid moet zijn eerlijk onder ogen te zien wat hij heeft gedaan of wat er gebeurt. Zijn vrouw en kind (of kinderen) hebben het van God gegeven recht om goed en met liefde en met zorg voor hun hoogste welzijn te worden behandeld. Hij moet inzien dat hij hun leven verwoest. Wat hij doet, is verboden bij de wet en hij kan er zwaar voor worden gestraft. Maar hij kan met Gods hulp leren zich te beheersen.
 3. Vraag hem of hij Jezus Christus als zijn Heer en Verlosser heeft aangenomen.
  OPMERKING:
  Hij moet de bereidheid hebben zijn gedrag te belijden als zonde en van God correctie en bevrijding te verwachten. God zal zijn zonde vergeven; dit is de reden waarom Hij zijn Zoon naar het kruis liet gaan. Als daarvoor aanleiding bestaat, neem dan de pagina over geloofszekerheid met hem door.
 4. Raad hem aan de Bijbel te lezen en te bestuderen. De Bijbel heeft antwoorden voor alle problemen op het gebied van het gedrag van ons mensen. Moedig hem aan Leuen in Christus te lezen, wat hem zal helpen met bijbelstudie te beginnen.
 5. Moedig hem aan te leren bidden.
  Als er nog enige band in het gezin over is, zal het gebed kunnen helpen de gebroken relaties te herstellen.
 6. Raad hem aan naar een goede gemeente te gaan, waar de Bijbel wordt onderwezen. Daar kunnen het onderwijs in Gods Woord en het contact met het volk van God helende en corrigerende factoren zijn.
 7. Raad hem aan een nauw contact te onderhouden met de voorganger van zijn gemeente. De voorganger kan hem begeleiden en de situatie in het gezin in de gaten houden.
 8. Raad hem aan professionele counseling te zoeken, zowel voor zichzelf als voor zijn gezin. Als er in de buurt een christen-psycholoog of christelijk centrum voor huwelijksmoeilijkheden is, moet hij daarmee contact opnemen. De echtgenoot-vader die incest pleegt of gezinsleden mishandelt, heeft een ernstig, diepgeworteld probleem waarmee hij alleen door langdurige counseling kan klaar komen. De uitwerkingen ervan op het gezin moeten ook professioneel worden behandeld.


Woorden uit de Bijbel
 • 'Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft ... Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente.'
  Efeziërs 5:25, 28, 29
 • 'En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.'
  Efeziërs 6:4
 • 'Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.'
  1 Korintiërs 6:10, 11
 • 'Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.'
  Galaten 5:22


KINDERMISHANDELING EN -GEWELD
Achtergrond.
Kindermishandeling is een grote tragedie in ons land. Kinderen die thuis mishandeld worden, treft men aan in alle socio-economische groepen, ongeacht opleidingsniveau, ras of leeftijd. Patronen van geweld gaan vaak van generatie op generatie door; het mishandelde kind wordt degene die zijn kind mishandelt! Mishandeling en geweld zijn te onderscheiden naar drie categorieën: verbaal, fysiek en seksueel. Stuk voor stuk kunnen ze in het leven van een kind zo vernietigend werken dat hij of zij er nooit geheel overheen komt.

Verbaal geweld kan vernederend en vernietigend voor het kind zijn. Hij kan het gevoel hebben dat hij de lichamelijke mishandeling die erop volgt, heeft verdiend. De schreeuwende vader of moeder, die dikwijls zijn tirades gepaard laat gaan met vloeken en vuile taal en van voortdurend afbrekende uitspraken, zoals: 'Je kunt ook nooit eens iets goed doen,' 'Wees niet altijd zo kinderachtig,' 'Waarom kun je je niet gedragen als die-en-die,' enzovoort, berooft zijn kind van alle besef van eigenwaarde, geeft hem identiteitsproblemen, en kan hem zo depressief maken dat hij emotioneel verlamd raakt.

Voeg daar nog lichamelijk geweld bij, en het kind wordt nog verder beroofd van de normale emotionele ontwikkeling die tot een normale, verantwoordelijkheid dragende volwassene leidt. Er is veel meer kans dan normaal dat zo'n mishandeld kind terechtkomt in drugs- of alcoholmisbruik of in afwijkend en destructief seksueel gedrag. Zo'n kind is vaak depressief, kan op school niet goed meekomen en misdraagt zich. Dikwijls liegt, steelt en bedriegt hij en schendt de rechten van anderen. Hij beschouwt geweld als een normaal gedragspatroon, en neemt er zijn toevlucht toe om problemen op school, met leeftijdgenoten en gezinsleden op te lossen. Vaak ook heeft hij zelfmoordgedachten en speelt hij met de gedachte zijn ouders te vermoorden. Een hoog percentage van onze gevangenisbevolking is het produkt van mishandeling in het gezin.

De juiste emotionele reacties in zulke kinderen zijn bijna onmogelijk, maar een liefdevolle, begrijpende houding kan op zijn minst beginnen een deur te openen voor oplossingen.

Het gesprek
 1. Wees gevoelig, geduldig en meelevend.
  Het kan zijn dat u met een kind spreekt dat niet in staat is dingen op emotioneel vlak te begrijpen.
 2. Zeg hem dat hij er goed aan heeft gedaan hulp te vragen.
  Zeg tegen hem:
  We zijn blij dat je contact hebt gezocht. We zijn ervoor om je te helpen. God heeft je lief en wij houden ook van je. God weet wat je hebt te doorstaan en Hij zal je helpen.
 3. Vraag hem wat hij van zichzelf vindt. Wanneer hij over mishandeling en geweld praat dat hij van zijn vader, moeder of oudere broer of zuster ondergaat, probeer dan erachter te komen wat hij van die voortdurende afstraffingen vindt. Zo'n kind heeft vaak het gevoel dat hij die lichamelijke mishandeling heeft verdiend.
 4. Geef hem de verzekering dat hij waarschijnlijk helemaal niet zo slecht is. Soms beseffen ouders niet wat zij in een kind aanrichten. Zij hebben niet noodzakelijkerwijze een motief nodig om een kind pijn te doen. Zeventig procent van de mensen die kinderen mishandelen, hebben als kind hetzelfde lot ondergaan.
 5. Vertel hem dat Jezus erg veel van hem houdt. Jezus is aan het kruis voor hem gestorven. Jezus neemt hem graag in zijn Koninkrijk op: 'Want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen' (Matt. 19:14).
 6. Vraag hem of hij Jezus ooit als zijn Verlosser heeft aangenomen.
 7. Vraag hem of hij een bijbel heeft. Moedig hem aan de Bijbel te gaan lezen. Beveel een makkelijk leesbare vertaling aan.
 8. Vraag hem of hij naar de kerk gaat. Als hij de voorganger kent, moedig hem dan aan naar hem toe te gaan en hem alles te vertellen wat hij doormaakt, ook al schaamt hij zich ervoor. De voorganger moet weten wat er thuis gebeurt, anders kan hij niet helpen. De ouder die het kind mishandelt, zal naar alle waarschijnlijkheid niet veranderen tenzij geconfronteerd met de wettelijke implicaties van zijn gedrag, vandaar de aanbeveling dat de voorganger wordt ingelicht. Hij kan de ouders met de situatie confronteren, zorgen voor goede counseling en zo nodig contact opnemen met de betrokken autoriteiten.
 9. Bid met het kind om hem verder te bemoedigen.


Woorden uit de Bijbel
 • 'Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.'
  Matteüs 19:14
 • 'Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.'
  Matteüs 11:28
 • 'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.'
  1 Petrus 5:7