BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom

LEVENSVRAGEN
(in alfabetische volgorde)

PROFETIE

Achtergrond
Een handige stelregel voor het verstaan van de Schrift is: 'Het Nieuwe is verborgen in het Oude; het Oude is in het Nieuwe openbaar gemaakt.' We spreken natuurlijk over het Oude en het Nieuwe Testament.

Profetie was zowel het spreken van het Woord van God voor het moment zelf als het voorzeggen van toekomstige gebeurtenissen - die meestal pas tientallen jaren of zelfs eeuwen later plaatsvonden. Andere profetieën worden in onze eigen tijd vervuld.

Petrus heeft geschreven: 'En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken' (2 Petrus 1:19-21).

Profetie vervuld:
Het meest overtuigende bewijs voor vervulde profetie betreft de Persoon en het werk van Jezus Christus, zoals geopenbaard in de vier evangeliën. Ruimtegebrek maakt een opsomming van al deze profetieën onmogelijk.
De volgende echter vormen een krachtig bewijs:
 • Hij zou behoren tot het geslacht van David
  (Jes. 9:6, 7; 11:1; Ps. 89:3, 4; Marc. 12:36 en J oh. 7:42).
 • Hij zou worden geboren uit een maagd
  (Jes. 7:14 en Matt. 1:23).
 • Hij zou worden geboren in Bethlehem
  (Micha 5:2 en Joh. 7:42).
 • Hij zou een triomfantelijke intocht in Jeruzalem maken
  (Zach. 9:9 en Matt. 21:5).
 • Hij zou samen met misdadigers ter dood worden gebracht
  (Jes. 53:9, 12 en Luc. 22:37).
 • Zij zouden het lot werpen over zijn kleding
  (Ps. 22: 18 en Matt. 27:35).
 • Zijn laatste woorden waren voorzegd
  (Ps. 22: 1 en Matt. 27:46).
 • Hij zou op de derde dag uit de doden opstaan
  (Ps. 16:10).
 • Jezus bevestigde de opstanding door naar schriftgedeelten te verwijzen
  (Luc. 24:46).
 • Petrus bevestigde de opstanding door een profetie van David te citeren
  (Hand. 2:25-32).
 • Hoewel Jesaja 800 jaar voor de komst van Jezus profeteerde, schreef hij over het lijden dat Christus voor ons zou ondergaan
  (zie Jes. 53:6).

Profetie die nog vervuld moet worden:
De profetieën die nog vervuld moeten worden, hebben overwegend betrekking op de zogenaamde 'Gezegende hoop' van de christen - de wederkomst van Jezus Christus - welke hoop, volgens de schrijver van de Hebreeënbrief, 'wij als een anker der ziel (hebben), dat veilig en vast is .. .' (Hebr. 6:19).

Billy Graham: 'Het belang van de hoop op de wederkomst van Christus blijkt uit de vele malen dat deze in de Bijbel wordt genoemd, en door de omvang en intensiteit daarvan. Ze wordt vermeld in alle boeken van het Nieuwe Testament op vier na. Christus sprak voortdurend over zijn wederkomst, niet alleen tot zijn discipelen, maar ook tot anderen. Hij zei tegen de hogepriester: 'Van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels' (Matt. 26:64).

 • Een op iedere dertig verzen in de Bijbel vermeldt dit onderwerp.
 • Er wordt 318 maal over gesproken in 216 hoofdstukken in het Nieuwe Testament.
 • Een twintigste deel van het gehele Nieuv..re Testament gaat over dit onderwerp.
 • Het was voorzegd door de meeste schrijvers van het Oude Testament:
  • door Mozes (Deut. 33:2);
  • door Job (Job 19:25);
  • door David (Ps. 102:16);
  • door Jesaja (Jes. 59:20);
  • door Jeremia (Jer. 23:5);
  • door Daniël (Dan. 7:13, 14);
  • door Zacharia (Zach. 14:4);
  • en door vele anderen.

Er zijn uiteenlopende opvattingen over profetieën aangaande de toekomst.
Laten wij er geen ruzie over maken, maar ons herinneren 'dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat' (2 Petr. 1:20).

We geloven echter dat de opvatting die ervan uitgaat dat Christus zal wederkomen voorafgaande aan het duizendjarig vrederijk de meest omvattende uitlegging van toekomende gebeurtenissen is en in grote trekken enkele aspecten daarvan aangeeft.
 1. Christus' komst kan op ieder moment plaatsvinden
  (Matt. 24:42-44; 1 Kor. 15:52; Op. 22:12).
 2. De eerste fase van zijn komst staat bekend als de 'opname der gemeente'.
  'Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem ... Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen'
  (1 Tess. 4:14, 16, 17). (Zie ook Titus 2:13).
  Dit is de eerste opstanding (1 Kor. 15:52- 57; 2 Kor. 5:4; en 1 Joh. 3:2).
 3. Het oordeel van Christus over de gelovigen volgt (zie 2 Kor. 5: 10).
  Hierin worden wij beoordeeld naar onze trouw in leven en dienst (zie 1 Kor. 3:11-15 en 4:1- 5). Dit oordeel heeft niet te maken met onze zonden. Dat ligt achter ons door Golgotha (zie 2 Kor. 5:21).
 4. De periode van de Grote Verdrukking komt (zie Dan. 12:1; Matt. 24:21, 29; Op. 7:14).
  De 'mens der wetteloosheid' (Antichrist) manifesteert zich (zie 2 Tess. 2:3, 4, 8; Op. 13:1- 10).
 5. Christus keert weder (tweede fase) als Koning der koningen en Heer der heren (zie Op. 19:11-21).
  De beslissende Slag bij Armageddon vindt plaats (zie Op. 19:17- 21; Joël 3:12; Op. 16:6).
 6. Het millennium (duizendjarig rijk) zal volgen (zie Op. 20:4-6).
 7. De Tweede Opstanding zal allen samen brengen die Christus door de eeuwen heen hebben afgewezen. Zij zullen worden geoordeeld 'op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken' (Op. 20:12), tijdens het oordeel voor de grote, witte troon. 'En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs' (Op. 20:15).
 8. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde beginnen, het eeuwige thuis van de verlosten (zie Op. 21 en 22).

Het gesprek
Voor wie bevreesd is voor toekomstige gebeurtenissen:
De enige manier waarop wij vol vertrouwen en zeker kunnen zijn aangaande de toekomst, is dat wij ons leven geven aan Hem die de toekomst in zijn hand houdt.
'(Deze hoop) hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is' (Hebr. 6:19).

Voor de christen die onzeker is over de wederkomst van Christus:
 1. Geef hem de verzekering dat wij verlicht en zeker kunnen zijn over zowel het heden als de toekomst. Paulus zei: 'Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben' (1 Tess. 4:13).
 2. Spreek over 'Geloofszekerheid' en leg ook nadruk op 1 Johannes 5: 13.
 3. Moedig de persoon met wie u spreekt aan de Bijbel te lezen en te bestuderen en actief betrokken te zijn bij een gemeente waar de Bijbel wordt onderwezen, waar hij kan leren 'rechte voren te trekken bij het brengen van het woord der waarheid' (2 Tim. 2:15). Stel voor dat hij een evangelische boekhandel bezoekt waar hij goede boeken kan kopen over het leven als christen en ook over bijbelse profetie.

Voor de christen die zich zorgen maakt over zijn relatie tot God:
 1. Vraag hem op welk punt hij is begonnen van God af te dwalen.
 2. Nodig hem uit terug te gaan naar Golgotha om zijn zonden te belijden en vergeving te ontvangen op basis van 1 Johannes 1:9 en 2:1. .
 3. Raad hem aan openlijk en duidelijk uit te komen voor de Heer.
  Hij moet het volgende doen:
  • Dagelijks de Bijbel lezen en bestuderen.
  • Gemeenschap zoeken in een gemeente waar de Bijbel wordt onderwezen.
  • Actief getuigen in woord en daad.
   Dit zal hem zekerheid in Christus geven en hem leiden tot het verstaan van Gods wil voor zijn leven.

Woorden uit de Bijbel
De eerste fase van zijn komst: de opname:
 • 'Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij al tijd met de Here wezen. Vermaant (bemoedigt) elkander dus met deze woorden.'
  1 Tessalonicenzen 4: 13-17
 • 'Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.'
  1 Johannes 3:2

De tweede fase van zijn komst: De Dag des Heren:
 • Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor dezen; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.'
  Daniël 7:13, 14
 • 'Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op dien dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden... Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.'
  2 Petrus 3: 10, 13

De houding van de gelovige in het licht van zijn komst:
 • ' ... opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus ... Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.'
  1 Petrus 1:7, 13
 • 'Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen.'
  Marcus 8:38
 • 'Het einde aller dingen is nabij gekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren. Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.'
  1 Petrus 4:7, 8
 • 'Verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.'
  2 Timoteüs 4:2-5