BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom

LEVENSVRAGEN
(in alfabetische volgorde)

UW WIL GESCHIEDE
HET KENNEN VAN DE WIL VAN GOD
Achtergrond
God heeft een specifieke of directe wil voor het leven van ieder christen. Het moet ons hoogste doel zijn te weten te komen wat zijn wil voor ons is en deze vervolgens te doen, wat de prijs ook moge zijn.

Om te weten wat de wil van God voor ons leven is, moeten we eerst God zelf kennen. We kunnen nooit weten wie wij zijn zonder eerst te weten van wie wij zijn. We leren Hem kennen naarmate wij ons meer en meer onderwerpen aan zijn gezag (Heer-zijn), gehoorzaam zijn aan zijn Woord, en worden geleid door de heilige Geest. In directe verhouding tot onze kennis van Hem en onze onderdanigheid aan Hem, ervaren wij de vreugde van het wandelen in zijn wil. 'Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken' (Spr. 3:5, 6).

Billy Graham : 'Het kennen van de wil van God is de allerhoogste wijsheid. Leven in het centrum van Gods wil zet het stempel van ware oprechtheid op onze dienst aan God. U kunt ellendig zijn met veel als u buiten zijn wil bent; maar u kunt vrede in uw hart hebben te midden van weinig als u in de wil van God bent. U kunt kalm zijn en innerlijke vrede hebben temidden van vervolging zo lang u in de wil van God bent. De Bijbel laat zien dat God een plan heeft voor het leven van ieder mens en dat Hij, als wij voortdurend in gemeenschap leven met Hem, ons zal leiden in de vervulling van dat plan.'

Het gesprek
Maak de persoon met wie u spreekt, een compliment voor zijn verlangen Gods wil voor zijn leven te ontdekken. Zeg hem echter dat alleen een kind van God de directe of specifieke wil van God voor zijn leven kan kennen.

Soms spreekt een niet-christen een verlangen uit tot het kennen van de wil van God aangaande een belangrijke beslissing of stap in zijn leven. Wijs erop dat de eerste stap in het kennen van de wil van God is dat wij Jezus Christus aannemen als persoonlijke Heer en Verlosser.

Voor de christen die de wil van God wil kennen, kunt u enkele beginselen daarvoor doorgeven:
 1. Geef hem de raad gedrag of relaties die eventueel een barrière tegen het kennen van Gods wil vormen, goed te maken. Soms moet een relatie met een vriend(in) of zakenpartner worden afgebroken of moeten bepaalde zonden worden beleden.
  Leg er de nadruk op dat het vrij maken van de weg tot God via schuldbelijdenis gaat (1 Johannes 1:9), en met anderen via het aanbieden van verontschuldigingen en zo nodig het vergoeden van schade enz. ' ... altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen' (Handelingen 24: 16).
 2. Raad hem aan bereid te zijn Gods wil te doen, wat deze ook moge zijn of kosten. 'Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij' (Lukas. 9:23).
 3. Stel hem voor dat hij alle beschikbare feiten verzamelt en vervolgens alle facetten en omstandigheden die betrekking hebben op het kennen van Gods wil voor zijn leven filtert door middel van zijn eigen verstand en inzicht, zijn vroegere ervaringen en het advies van vrienden die de Heer vrezen en volgen. Hij moet ook rekening houden met zijn eigen gaven en talenten.
 4. Stel voor dat hij Gods wil zoekt in het licht van de Schrift. Welke beginselen, opdrachten of verboden zijn in deze situatie van toepassing? Heeft de heilige Geest motiverende teksten of beloften gegeven? 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad' (Psalm 119:105).
 5. Dring er bij hem op aan dat hij bidt om de openbaring van Gods wil, en ook dat hij geestelijk voldoende gevoelig zal zijn om het te verstaan. De knecht van Izaäk zei: 'De Here heeft mij geleid op de weg naar het huis .. .' (Gen. 24:27). 'Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God' (Filippenzen 4:6).
 6. Hij moet erg gevoelig zijn voor de leiding door de heilige Geest en zichzelf afvragen: 'Stuurt Hij mij in de richting van een bepaalde beslissing of juist er vanaf?' 'Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen' (Johannes 16: 13).
 7. Stel voor dat hij zichzelf de vraag stelt: 'Heb ik innerlijke vrede bij het overzien van alle betrokken factoren? Of ben ik rusteloos en ongeduldig wegens mijn onzekerheid of een innerlijk conffict?' 'En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid' (Jesaja 32:17).
 8. Dring er bij hem op aan ruimte te laten voor geloof. Is het nu de tijd een stap vooruit te doen, of stil te staan, in geloof? Dient de betrokkene te reageren op het licht dat God heeft gegeven, door een of meer van de hierboven genoemde beginselen? Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken' (Psalm 37:5).
 9. Raad hem aan om, als een oefening in het beoordelen van zijn vooruitgang, een lijst bij te houden van 'pro's' en 'contra's', en 'alternatieven', om inzichten die de Heer geeft ten aanzien van zijn leiding vast te leggen.
 10. Bid met hem over de eerste stappen die hij moet zetten om het bovengenoemde in de praktijk te brengen.

Woorden uit de Bijbel
 • 'Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste.'
  Psalm 40:9
 • 'Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.'
  1 Samuël 15:22
 • 'Indien gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.' 'Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woorden bewaren; en mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.'
  Johannes 14:15, 23
 • 'Weest daders van het woord en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.'
  Jakobus 1:22
 • 'Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.' 'Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.'
  Psalm 37:3, 5
 • 'Want de Here God is een zon en schild, de Here geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen.'
  Psalm 84:12