BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom

LEVENSVRAGEN
(in alfabetische volgorde)

VERGEVEN en VREDE en VIJANDEN

VERGEVING
Achtergrond
Een van de prachtigste woorden in de woordenschat van ons mensen is vergeving.
Hoeveel pijn en ongelukkige gevolgen zouden niet kunnen worden vermeden als wij allemaal de betekenis van dit woord leerden.
Koning David, de dichter en zanger van Israël, laat ons iets zien van de emotie die hij persoonlijk ervoer nadat hij God had gevraagd:
 • 'was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde' (Ps. 51:4).
 • 'Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig de mens, wie de Here de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is' (Ps. 32:1, 2).

Met één grote streek veegt vergeving het verleden uit en staat ons toe het land van een nieuw begin binnen te gaan.

Billy Graham: 'Gods vergeving is geen oppervlakkige uitspraak; het is de volkomen verwijdering van alle vuil en vernedering uit ons verleden, heden en toekomst. De enige reden waarom onze zonden kunnen worden vergeven, is dat Jezus Christus, op het kruis, de straf er voor volkomen heeft betaald. Maar alleen als wij ons neerbuigen aan de voet van het kruis, met berouw, schuldbelijdenis en bekering, kunnen wij vergeving vinden.'

De basis voor vergeving:
 1. Erken wat we zijn en hebben gedaan (schuldbelijdenis). 'Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij. Tegen U, U alleen heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen .. .' (Psalm 51:5, 6).
 2. Vraag er om. 'Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw ... Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn ongerechtigheden uit' (Psalm 51:9, 11).

Het gevolg van vergeving:
 1. Verzoening. Wanneer God vergeeft, is er onmiddellijk een volkomen verandering in de relatie. In plaats van vijandigheid is er liefde en aanvaarding. In plaats van vijandschap is er vriendschap. ' ... dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen .. .' (2 Kor. 5:19).
 2. Reiniging. Het wezen van de vergeving is dat wij worden hersteld in onze oorspronkelijke relatie met God. 'Ontzondig mij ... dan ben ik rein; was mij, dan ben ik witter dan sneeuw' (Ps. 51:9). (Zie ook 1 Joh. 1:9 en Rom. 4:7.) Een ander aspect van deze reiniging is dat God onze zonden vergeet wanneer Hij ze vergeeft. 'Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken' (Hebr. 8:12). (Zie ook Ps. 103:12 en Jes. 38:17.)
 3. Vrijspraak. Vergeving heeft tot gevolg dat God de aanklacht tegen ons intrekt. Hij zal geen oordeel over ons vellen wegens onze zonden. Jezus zei tegen de vrouw die op overspel was betrapt: 'Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer' (Joh. 8: 11). (Zie ook Rom. 8: 1.)

Wat een groot voorrecht is het dat w11 de vreugde van Gods vergeving mogen verkondigen!

Het gesprek
We zullen drie gebieden bezien: vergeving door God, vergeving van hen die ons kwaad hebben gedaan, en vergeving van onszelf door ons verleden achter ons te laten.
Voor de niet-christen:
 1. Bemoedig hem door te zeggen dat God de zonde begrijpt en weet hoe ermee kan worden afgerekend. Hij vergeeft zonde. En ook de persoon met wie u spreekt, kan de vreugde van de vergeving leren kennen.
 2. Leg 'Stappen naar vrede met God', pagina 11, uit. Leg de nadruk op de gevolgen van de vergeving uit de 'Achtergrond'.
 3. Spreek over 'Geloofszekerheid'.
 4. Moedig hem aan een begin te maken met het lezen en bestuderen van het Woord van God. Dit zal hem zekerder doen worden van de vergeving. (Zie 1 Joh. 3:19.)
 5. Moedig hem aan gemeenschap te zoeken met een groep christenen die in de Bijbel geloven. Een goede gemeente zal onderwijs in de Bijbel, gezamenlijke lofprijzing en gelegenheden voor dienst en getuigenis bieden.
 6. Moedig hem aan te bidden, en daarbij dagelijks schuld te belijden (1 Joh. 1:9) om iedere dag vergeving en vernieuwing te ervaren.
 7. Bid met hem voor een diep inzicht in zijn nieuwe relatie en de gevolgen daarvan.

Voor de christen die bitter of vol wrok is:
 1. Wijs hem erop dat zijn houding niet goed is. Hij moet allereerst zijn eigen huis op orde brengen en zijn bitterheid en wrok als zonde belijden aan God.
 2. Moedig hem aan hen te vergeven die hem kwaad of pijn hebben gedaan. Dit is wel moeilijk, maar God eist het! 'Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo' (Kol. 3:13). Soms hebben zij die de vergeving het minst verdienen, deze het hardst nodig! Vergeven zoals de Heer u vergeven heeft, betekent ook dat wij vergeten.
  Dit kan moeilijk zijn en tijd vergen maar God kan onze houding veranderen. Het antwoord 'Zeventig maal zeven maal' van Jezus op de vraag van Petrus hoe vaak wij onze broeder moeten vergeven, maakt duidelijk dat de christen klaar moet staan, zelfs verlangend moet zijn om te vergeven (Zie Matt. 18:21-35).
 3. Moedig de hulpzoekende aan om te proberen de verbroken relatie te herstellen in de geest van Kolossenzen 3: 13. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit betekenen dat hij 'de tweede mijl' moet gaan (zie Matt. 5:41), maar dit kan noodzakelijk zijn om de relatie te vernieuwen. Het evangelie gaat altijd tegen de draad van menselijke reactie en gedrag in. Tot op het moment dat een van de betrokken partijen het initiatief tot vergeving en herstel neemt, zal de gebroken relatie blijven wat die is.

Voor de christen die zichzelf niet kan vergeven:
 1. Vraag of hij zich werkelijk heeft bekeerd en alle zonde open en volkomen aan God heeft beleden. Zo ja, neem dan 'Herstel', pagina 17, door (1 Joh. 1:9).
 2. Als hij het bovenstaande heeft gedaan, en het schuldgevoel niet weg is, wijs er dan op dat hij zich schuldig maakt aan ongeloof. Als God hem op zijn schuldbelijdenis heeft vergeven (1 Joh. 1:9), dan is het verkeerd aan Gods belofte te twijfelen. Hij moet God nemen op zijn Woord!
  Noem het getuigenis van David uit Psalm 32:1, 2: 'Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig de mens, wie de Here de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.'
  Er kan sprake zijn van valse nederigheid. Zelfkastijding geeft sommige mensen een beter gevoel, terwijl anderen plezier beleven aan het ophalen van het verleden. Dit is als de schriftgeleerden en Farizeeën: 'Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting' (Matt. 23:28).
 3. Als hij werkelijk berouw heeft, dring er dan bij hem op aan dat hij zichzelf ziet zoals God hem ziet, een nieuwe schepping in Christus Jezus (2 Kor. 5:17). God weet wat zonde is en weet hoe Hij ermee moet afrekenen. Hij zal onze zonde vergeven als wij onze zonde belijden en ons ervan bekeren. We moeten de wijsheid van Paulus in de praktijk brengen: 'vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus' (Fil. 3:14).

Woorden uit de Bijbel
 • 'Wanneer dan de Zoon u vrij gemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.'
  Johannes 8:36
 • 'Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.'
  Jesaja 43:25
 • 'Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.'
  Matteüs 6:14, 15
 • 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.'
  Lucas 23:34
  Psalm 51


VREDE
Achtergrond
In onze rusteloze tijd is er wereldwijd een diep verlangen naar vrede. Van het boek Vrede met God door Billy Graham zijn miljoenen exemplaren verkocht in veel talen, wat een teken van dit verlangen kan zijn. In sommige talen, zoals het Arabisch en Hebreeuws, is de standaard groet 'Vrede'. Maar alleen als Jezus Christus ons hart bezit, kunnen we ware vrede kennen.
In dit hoofdstuk zullen we slechts twee aspecten van het onderwerp bespreken.

Vrede met God:
Vrede met God krijgen we in de vergeving van zonde door de verdienste en het lijden van onze Heiland.
Vrede met God betekent een staken van vijandelijkheden. Wanneer iemand zijn zondige hoogmoed belijdt, zijn nederlaag erkent, en zich aan God onderwerpt, is zijn oorlog met God voorbij.
'Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus'
(Rom. 5:1).

Vrede met God betekent verzoening met Hem. We zijn niet langer van Hem vervreemd.
'Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend, in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen'
(Kol. 1:21, 22).
' ... en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is'
(Kol. 1:20).
' ... dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen'
(2 Kor. 5:19).
Vrede met God brengt een besef van welzijn en vertrouwen.
'De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes'
(Rom. 15: 13).

Vrede van God:
De vrede van God is de erfenis van de gelovige christen en komt als wij in gehoorzaamheid aan zijn wil voor ons leven wandelen.
Veel christenen hebben vrede met God maar hebben de vrede van God nooit echt in hun leven ervaren. Zij worden innerlijk verscheurd door onrust en vrees en dat verwoest hun geestelijke stabiliteit en vreugde in de Heer. Vrede is een gave van God en het 'geboorterecht' van alle kinderen van God, maar veel te veel christenen ervaren dit niet. De vrede van God vervult ons als wij leven in een volle, ongehinderde gemeenschap met Hem die onze vrede is.

Hier is een eenvoudige formule uit het Woord van God voor het ervaren van de vrede van God.
Psalm 37:1-5 zegt ons:
 1. Wees niet afgunstig (vers 1)
 2. Vertrouw op de Here (vers 3)
 3. Verlustig u in de Here (vers 4)

Filippenzen 4:6, 7 zegt ons:
 1. Weest niet bezorgd (vers 6)
 2. Bidt voortdurend (vers 6)
 3. Dankt onder alles (vers 6)

'En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus'
(Fil. 4:7).

Het gesprek
Voor de niet-christen
 1. Moedig de betrokkene aan openlijk voor Christus uit te komen, en dagelijks het Woord te lezen en te bestuderen.
 2. Raad hem aan zich aan te sluiten bij een gemeente waar de Bijbel wordt onderwezen, voor deelname aan de diensten, gemeenschap, bijbelstudie en gebed.
 3. Bid met hem dat de vrede van God overvloedig in zijn leven mag worden ervaren.

Voor de christen:
Stel voorzichtig vragen om te zien of er zonde in zijn leven, bezorgdheid of emotionele problemen zijn die hem wellicht hinderen.
 1. Raad hem aan elke bij hem bekende zonde, irritatie, wrok of bitternis die de vrede van God in zijn leven kan tegenhouden, te belijden.
 2. Geef gedachten uit 'Achtergrond' over de vrede van God door.
 3. Moedig hem aan dagelijks de Bijbel te lezen en te bidden als een manier om zich te 'verlustigen in de Heer' en zijn vrede te ervaren.
  Hij moet het volgende doen:
  1. Dagelijks het Woord lezen en bestuderen.
  2. Alles in gebed tot de Heer brengen; vertrouwen dat God werkt volgens Romeinen 8:28.
  3. Dagelijks zijn leven aan God op te dragen in de geest van Spreuken 3:5, 6.
 4. Raad hem aan actief mee te doen in een gemeente waar de Bijbel wordt onderwezen, in de diensten, gemeenschap, bijbelstudie en gezamenlijk gebed.
 5. Bid met hem om Gods vrede, overwinning en blijdschap.


Woorden uit de Bijbel
Johannes 14:27
Johannes 16:33
Psalm 34:14, 15
Jesaja 26:3
Romeinen 8:6


VIJANDEN
Achtergrond
Een vijand kan kwaadwilligheid of vijandschap tonen wegens een antagonistische (afgeleid van het Griekse 'anti' (=tegen) en 'agon' (=strijd) dus strijd vanwege felle tegenstelling van meningen) of destructieve houding.

Niemand is geheel vrij van teleurstelling veroorzaakt door een oneerlijke behandeling door anderen. Onze neiging is vaak het ze betaald te zetten, terug te slaan, ze op hun nummer te zetten. (Zie 1 Kor. 2:14).

Maar het Woord van God spreekt over dit soort reacties:
 • 'Houdt vrede met alle mensen' (Rom. 12:18).
 • 'Vergeldt niemand kwaad met kwaad' (Rom. 12: 17).
 • 'Wreekt uzelf niet' (Rom. 12:19).
 • 'Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen' (Matt. 5:44).
 • 'Wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe' (Matt. 5:39).

Er zijn bepaalde houdingen en daden die de neiging hebben vijanden te creëren of de verschillen groter te maken:
 1. Zelfzuchtige actie of gebrek aan gevoeligheid voor anderen.
 2. Een gebrek aan bereidheid, te wijten aan hoogmoed, om in te zien dat wij misschien niet het slachtoffer zijn maar degene die de ander kwaad doet.
 3. Over, in plaats van met mensen praten, hen omlaag halen, hun houding en daden bekritiseren in plaats van hen in nederigheid ermee te confronteren. Het propageren van onze eigen versie van een verhaal leidt tot polarisatie van een relatie; een verhaal groeit en wordt gewoonlijk erger wanneer het door anderen wordt doorverteld. Zulke daden zijn huichelachtig.
 4. Bewust een gespannen situatie op zijn beloop laten en er niet voor bidden en handelend optreden om die te verbeteren. Iemand als lucht behandelen zal spanningen niet doen verminderen.
 5. Verantwoordelijkheid afschuiven door een situatie passief te ondergaan in plaats van het nemen van initiatief.
 6. Zich verschuilen achter een façade van 'heilige verontwaardiging'.
 7. Menen dat wij moreel superieur zijn omdat we in anderen iets hebben gevonden dat we kunnen veroordelen.
 8. Niet inzien dat het dikwijls moeilijker is hun te vergeven die wij kwaad hebben gedaan dan hun die ons iets hebben aangedaan.
 9. Weigeren 'de tweede mijl' te gaan of 'de andere wang toe te keren', zoals ons in de Bijbel wordt geleerd. Er wordt van ons verwacht dat wij 'zeventig maal zeven maal' vergeving schenken (Matt. 18:21, 22). Vergeving is het hart van een verlost leven. 'Laat los en gij zult losgelaten worden' (Luc. 6:37).
 10. Ongehoorzaamheid aan Gods Woord dat ons nadrukkelijk zegt onze vijanden lief te hebben, hen te zegenen, hun goed te doen, en voor hen te bidden (Matt. 5:44).

Billy Graham: 'God kan en zal u een vergevend hart geven wanneer u zijn vergeving door Jezus Christus aanvaardt. Wanneer u dat doet, zult u gaan begrijpen dat Hij zoveel heeft vergeven dat u ernaar zult verlangen alles wat u ooit is aangedaan, te vergeven. In de wereld is het beleid van het de ander betaald zetten, algemeen aanvaard. Onder christenen moet het beleid zijn dat wij om wille van Christus onrecht verdragen, dat we vergeven opdat anderen door ons de genade van God, die de zondaar vergeeft, mogen ontdekken.'

Het gesprek
 1. Verzeker de hulpzoekende ervan dat God aan ons denkt in al onze situaties. Zijn Woord heeft iets te zeggen over vijanden.
 2. Vraag hem of hij ooit Jezus Christus heeft aangenomen als zijn persoonlijke Heer en Verlosser.
 3. Als hij christen is, moedig hem dan aan zijn toewijding aan Christus te vernieuwen. Leg nadruk op 1Johannes1:9 en Romeinen 12:1. Een nieuwe of vernieuwde relatie met Christus zal helpen onze gevoelens ten aanzien van 'vijanden' in een nieuw perspectief te zien.
 4. Ga verder met het volgende, dat wellicht enig inzicht kan verschaffen in verzoening. Span u in om hem te begrijpen. Vraag informatie over de betrokken personen en problemen:
  1. Wat heeft de breuk in de relatie veroorzaakt?
  2. Vindt hij dat hij een bijdrage heeft geleverd tot het probleem?
  3. Wat is, voor zover hij dat kan zien, de houding van de andere persoon? Is de persoon met wie u spreekt, geheel eerlijk in zijn pogingen de situatie te evalueren?
  4. Vraag hem wat zijn gevoelens zijn ten aanzien van de 'vijand'. Koestert hij wrok? Is hij verbitterd? Zint hij op wraak?
  5. Leg er de nadruk op dat het zijn plicht is vergeving te schenken met alles wat dit inhoudt. Hij moet de eerste stap nemen tot de verzoening. De volwassen christen zal altijd de verantwoordelijkheid op zich nemen om een vredestichter te zijn. Moedig hem aan de houding van Christus aan te nemen, die nooit op zijn 'recht' stond. Toen Hij werd uitgejouwd en de mensen op Hem spuugden, sloeg Hij niet terug.
  6. Het is in het belang van de hulpzoekende als hij de situatie zo snel mogelijk oplost. 'Weest vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overlevere ... en gij in de gevangenis wordt geworpen ... gij zult daar voorzeker niet uit komen, voordat gij de laatste penning hebt betaald' (Malt. 5:25, 26.)
  7. Elke benadering moet plaatsvinden in een nederige houding. Vergeet niet dat alleen Jezus volkomen zondeloos was. 'Een zacht antwoord keert de grimmigheid af (Spr. 15:1).
  8. Er moet oprecht worden gebeden voor de ander met het eigen hart open voor oplossingen. Bid als raadgever met de hulpzoekende en vraag God tussenbeide te komen door in beide partijen te werken voor een succesvolle oplossing.
  9. Vraag de betrokkene wat hij van plan is te doen als eerste stap tot verzoening. Herinner hem eraan dat uitstel de verzoening moeilijker maakt.

Woorden uit de Bijbel
 • 'Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken.'
  Spreuken 16:7
 • 'Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.'
  Romeinen 12: 18
 • ' ... hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.'
  1 Petrus 3: 11
  'Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?'
  Matteüs 5:44-46
 • 'En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.'
  Psalm 34:14
  Romeinen 14:17-19
  2 Timoteüs 2:22
  Zie ook Vergeving
  Lucas 23:34