BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom

LEVENSVRAGEN
(in alfabetische volgorde)

Xestes (Markus 7:4,8)
Xestes is een vat voor het meten van vloeistoffen, met een inhoud van ongeveer een pint (0,5 liter)
 • Deuteronomium 25:15
  Gij zult een vol en zuiver gewicht hebben; gij zult een volle en zuivere efa hebben, opdat gij lang leeft in het land, dat de HERE, uw God, u geven zal.
 • Lukas 8:16
  Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.
 • 2 Korinthiërs 4:7
  Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons:

Lengte- en inhoudsmaten in de Bijbel
Evenals de Hebreeuwse gewichten zijn ook de maten in hoofdzaak aan de Babyloniërs ontleend. De Bijbel is op dit punt heel onvolledig, en de latere opgaven in de Talmud en bij de rabbijnen zijn niet altijd betrouwbaar. Hierdoor zijn de geleerden het op veel punten oneens.

Lengtematen
De algemene lengte-eenheid in Azië was de el, waarvoor de Babylonische el van 525 mm als standaard werd genomen. Tweederde van deze lengte was een voet.
In Griekenland was de voet de standaard, maar deze was slechts 315-308 mm = 3/5 van de Babylonische el. De in Ezechiël voorkomende el is waarschijnlijk van Babylonische oorsprong.
De maat in Richteren 3:16 (go'-med) kennen wij niet (Meestal vertaald door "el").
Het meetriet was volgens Ezechiël 41:8 zes el lang. Het Griekse meetriet was 6 2/3 el lang. Het is van Babylonische afkomst.
Langere maten dan het meetriet treffen wij bij de Joden niet aan. Hoe lang de streek lands {Genesis 35:16, 48:7 en 2 Koningen 5:19} was, weten we niet. Evenmin kunnen wij zeggen hoelang een dagreis was {Exodus 3:18 5:3, Deuteronomium 1:2, 1 Koningen 19:8}. Bij de Romeinen was de dagmars van een leger 160 stadiën, dat is 8 uur en langer lopen, volgens Herodotus bedroeg dagmars bij de Perzen 150 stadiën, dus ongeveer 8 uur.
De kleinste lengtemaat was de schrede of pas (2 Samuël 6:13). In het Nieuwe Testament en de apocriefen worden het stadium genoemd (=600 voet of 3 minuten) en de Romeinse mijl (=8 stadiën;).

Inhoudsmaten
A.Inhoudsmaten voor droge stoffen.
De Maten voor vloeibare waren zijn waarschijnlijk afgeleid van die voor droge waren.
Oude Testament
 • Homer of is ongeveer 220 liter.
 • Efa is ongeveer 22 liter.
 • Letek is ongeveer 110 liter.
 • Sea is ongeveer 12,2 liter.
 • Gomer is ongeveer 2,2 liter.
 • Kab is ongeveer 1,2 liter.
 • Log is ongeveer 0,3 liter.


Nieuwe Testament
 • Koros is ongeveer 525 liter.
 • Saton is ongeveer 13 liter.
 • Modios is ongeveer 8,7 liter.
 • Choinix is ongeveer 1,2 liter.

De in het Nieuwe Testament voorkomende korenmaat (Mattheü 5:15, Lukas 11:33) choinix {Statenvert. "maat"} was 1/48 medimnus.

B.Inhoudsmaten voor vloeistoffen.
Oude Testament
 • Homer of kor is ongeveer 220 liter. Men spreekt ook wel van "ezelslast"
 • Bath is ongeveer 22 liter.
 • Sjalisj (drieling) is ongeveer 7,3 liter.
 • Hin is ongeveer 3,66 liter.
 • Kab is ongeveer 1,2 liter.
 • Log is ongeveer 0,3 liter.

De in 1 Koningen 17:12,14,16 18:34 voorkomende kad is een even vage inhoudsbepaling als de handvol: bedoeld wordt een emmer of kruik waarin men water haalde.

Nieuwe Testament
 • Batos of metreet is ongeveer 39,5 liter.
 • Xestes is ongeveer 0,5 liter.

De metreet {Johannes 2:6} had in Athene een inhoud van 12 choen, 3/4 Attische medimnen (=39,39 liter).
Welke maat in Hosea 3:2 wordt bedoeld met de letekh is onbekend.
In de wetten van de Pentateuch is herhaaldelijk sprake van een "handvol," waarmee echter geen bepaalde maat wordt bedoeld {Leviticus 2:2 5:12}.