BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom

LEVENSVRAGEN
(in alfabetische volgorde)

ZELFMOORD
Achtergrond
Iemand die rondloopt met zelfmoordplannen, heeft het gevoel dat hij al zijn mogelijkheden heeft uitgeput. Het leven heeft geen zin! geen doel, geen toekomst, dus waarom doorgaan terwijl je je doodongelukkig voelt, in pijn, hopeloosheid en wanhoop.
De obsessie dat nooit een verbetering zal optreden, geeft een gevoel van hulpeloosheid, met de overtuiging dat de dood de enige uitweg is.

Zo'n persoon is een slachtoffer van depressie, en wordt gekweld door gevoelens van onwaardigheid, zonde en falen, diepe schuld, en de behoefte aan straf. Veel dingen kunnen bijdragen tot de gedeprimeerde toestand die tot zelfmoord of zelfmoordpogingen kan leiden: woede afgunst, jaloezie, vrees, schuld, zelfmedelijden, seksuele afwijkingen, drugs, alcohol enzovoort.

Het moet de raadgever dus duidelijk zijn, dat de worteloorzaken die tot zo'n crisis leiden, waarschijnlijk diep zitten en mogelijk al lange tijd bestaan. Vaak gaan ze zelfs terug op de kinderjaren. Dikwijls is er langdurige, professionele hulp van een christen-psycholoog of -psychiater nodig.

In deze situatie menen we dat, hoewel niet alle betrokken problemen geestelijk van aard zijn, het uiteindelijke probleem in het leven afgescheiden zijn van God is, wat alleen kan worden opgelost door een persoonlijke relatie met Jezus Christus.

Zonder deze relatie met Christus kunnen er geen echte oplossingen en genezing komen. Wanneer iemand alles begint te ervaren wat te maken heeft met het 'nieuwe leven in Christus' (2 Kor. 5: 17) - vergeving, bevrijding van schuld en vrees, een besef van vervulling en welzijn, een nieuwe oriëntatie en motivatie voor het leven, enzovoort. - komen krachten voor een radicale verandering in beweging. Op dit punt kunt u, raadgever, behulpzaam zijn: de betrokkene leiden tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus.

Sommige mensen dreigen met zelfmoord om aandacht en medelijden te krijgen. Zij willen dat iemand luistert naar hun pijn en frustraties. Anderen zijn dit punt voorbij en zijn serieus uit op zelfvernietiging. Het is niet anders dan natuurlijk dat u, raadgever, zich in zo'n situatie tekort voelt schieten; u moet echter trachten de ander te helpen, in de wetenschap dat onze hulp komt van de Heer. Hij zal de ander via u in liefde en kracht willen helpen. Wees gemotiveerd door de beloften in de Schrift dat bij God alle dingen mogelijk zijn (Matt. 19:26) en: 'indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daar om ... en zij zal hem gegeven worden' (Jak. 1:5).

Het gesprek
U moet twee dingen in gedachten houden:
 • Geef het evangelie door als een bron van hoop. Een nieuwe relatie met Jezus Christus kan verandering teweegbrengen.
 • Verzamel informatie over de betrokkene voor een eventuele noodprocedure.
Raad voor de niet-christen met zelfmoordneigingen:
 1. Het spreken met iemand die zelfmoordneigingen heeft, vereist veel tact en geduld. Wees bereid te luisteren! Geef de ander de gelegenheid om te praten totdat u een compleet beeld hebt. Stel alleen af en toe een vraag om hem te helpen bij het vertellen van zijn verhaal. Als hij een bewering doet, vraag hem dan te vertellen wat hij voelt. Of vraag wat hem tot die conclusie heeft gebracht. De woorden 'vertel er iets meer over' komen goed van pas.
 2. Wanneer het gesprek dat toelaat, kunt u beginnen hem te bemoedigen. Zeg hem dat hij aan het goede adres is omdat wij bereid zijn om te luisteren en hem willen proberen te helpen. Zeg dat God kan helpen door oplossingen te openbaren en dat Hij de betrokkene werkelijk liefheeft.
 3. Kleineer geen enkel gevoel of een conclusie die hij over zichzelf of zijn problemen uitspreekt. Hij moet de gelegenheid krijgen al zijn opgezouten woede, spanning en wanhoopsgevoel naar buiten te laten komen. Spreek hem niet tegen, behalve op het punt van zijn 'oplossing' voor zijn problemen. Als hij zegt dat het leven voor hem geen waarde heeft, geloof hem dan! Waarschijnlijk is dat in zijn huidige staat inderdaad het geval. Vermijd uitspraken zoals: 'Zo'n vaart zal het niet lopen,' of 'U bent niet zo slecht als u mij wilt laten geloven.'
 4. Geef hem de verzekering dat er een oplossing voor zijn problemen en dat er hoop is! Als hij God toestaat in zijn leven in te grijpen, dan zal hij vergeving voor zijn zonden ontvangen, en zal Jezus Christus alle dingen nieuw maken. Jezus weet wat ons lijden is. Hij werd mishandeld, belasterd en vermoord. Hij is werkelijk bewogen met ons en wat we doormaken. Hij had ons zo lief dat Hij voor ons stierf. Christus zal tot ons komen waar wij zijn - op het niveau van onze nood, misschien zondig en hopeloos - om ons boven onze wanhoop uit te tillen. Hij zegt: 'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven' (Matt. 11:28).
 5. Als hij Christus aanneemt, geef hem dan de verzekering dat deze ervaring tot werkelijke verandering in zijn leven kan leiden. 'Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen' (2 Kor. 5:17).
 6. Zeg hem dat hij, om deze verandering te doen plaatsvinden, moet beginnen de Bijbel te lezen en te bestuderen. Moedig hem aan Leven in Christus te lezen om hem daarbij op gang te helpen.
 7. Raad hem aan te bidden, omdat communicatie met God erg belangrijk is voor het bewerken van verandering in ons. We kunnen al onze emoties en problemen in het gebed bij God brengen. 'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u' (1 Petr. 5:7). Noem ook Filippenzen 4:6. Stel voor dat hij deze tekstverwijzingen opschrijft zodat hij de verzen gemakkelijk kan terugvinden.
 8. Moedig hem aan nieuwe vriendschappen na te streven door zich aan te sluiten bij een plaatselijke gemeente waar de Bijbel wordt onderwezen. Hier kan hij meedoen in de diensten, gemeenschap ervaren, bijbelstudie ontvangen en meewerken in christelijke dienst, wat allemaal belangrijk is om zijn leven een nieuw doel en een nieuwe richting te geven.
 9. Onopvallend, maar zo vroeg mogelijk, moet u, raadgever, vaststellen of de persoon werkelijk op het punt staat zelfmoord te plegen. Heeft hij al tabletten of gif ingenomen? Heeft hij een wapen dat hij dreigt te gaan gebruiken?


Raad voor de christen met zelfmoordneigingen:
Christenen zijn niet immuun voor zelfmoordgedachten of -pogingen. Onopgeloste of onbeleden zonden, of een crisissituatie, zoals een diepe teleurstelling, de dood van een geliefde, echtscheiding, ontslag, ziekte, een zenuw;nstorting enzovoort kan tot een depressie leiden die ernstig genoeg is om het tot een zelfmoordpoging te laten komen.
 1. Herinner de christen er aan dat God ons altijd liefheeft en voor ons zorgt. ' ... Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten' (Hebr. 13:5).
 2. Herinner hem er ook aan dat wij kinderen van God zijn (citeer Joh. 1:12).
 3. Zeg hem dat God nog steeds zonde vergeeft. Leg nadruk op Spreuken 28:13 en 1 Johannes 1:9. Schuldbelijdenis leidt tot vergeving en tot herstel van de gemeenschap.
 4. Stel voor dat hij alleen op de Heer ziet en niet op de problemen en omstandigheden. (Zie Matt. 14:27-32 en Spr. 3:5, 6.)
 5. Zeg dat het belangrijk is ons bezig te houden met Gods Woord: het te horen, lezen en bestuderen, erover te mediteren en gedeelten uit het hoofd te leren.
 6. Zeg dat het gebed een waardevolle hulpbron is en een essentieel onderdeel vormt van het leven van een christen. (Zie 1 Tess. 5:17 en Fil. 4:6, 7.)
 7. Herinner hem eraan dat actief lidmaatschap van een gemeente waar de Bijbel wordt onderwezen, een belangrijke factor is voor het herwinnen van emotionele stabiliteit. Daar kan hij gemeenschap vinden met mensen die om hem geven en met elkaar de Heer en de mensen dienen.
 8. Bid met hem dat God tot hem zal komen met nieuwe hoop en een vernieuwd vertrouwen.


Woorden uit de Bijbel
 • 2 Korintiërs 5: 17
  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
 • Matteüs 11:28
  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
 • 1 Petrus 5:7
  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
 • Filippenzen 4:6, 7
  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
 • Matteüs 14:27-32
  Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen.
 • Spreuken 3:5, 6
  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
 • 1 Tessalonicenzen 5:17
  bidt zonder ophouden.