BAPTISTEN
    Gemeente

    Het Baken


kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN
ANBI

Baptistengemeente Emmen, wijk Agelslo - Het Baken

1. Naam:
Baptistengemeente Het Baken.
Vastgelegd in de statuten van 21 maart 2012
De Baptistengemeente Het Baken te Emmen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
De gemeente aanvaardt als haar fundament Jezus Christus, in Wie God Zijn heilige wil heeft geopenbaard. Zij aanvaardt de Bijbel als enige betrouwbare getuigenis aangaande Gods openbaring en als enige regel voor geloof en leven.
De gemeente gelooft en belijdt:
a. Dat ieder mens uit zichzelf een verloren zondaar is, beladen met schuld voor God, op weg naar de dood en niet in staat het leven te behouden.
b. Dat God in eindeloze ontferming Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en te behouden; en dat in het offer van zelfovergave aan het kruis van Golgotha Jezus Christus de wereld met God heeft verzoend en de macht van satan heeft teniet gedaan.
c. Dat wij alleen deel hebben aan de verlossing, die in Christus is, door bekering en persoonlijk geloof.
d. Dat de Here Jezus Christus Zijn gemeente bijeenroept tot een koninklijk priesterschap en een volk Gode ten eigendom om Gods grote daden te verkondigen; en dat Hij, gezeten aan de rechterhand van de Vader, die in alle waarheid leidt en Die met krachten en gaven in de gemeente wil werken tot de dag van Christus wederkomst

Doel van de gemeente:
a. Naar bijbelse orde de gelovigen in Christus samen te voegen en hen op hun belijdenis te dopen.
b. In het samenzijn de gemeenschap met Christus te beleven.
c. De leden te bemoedigen, te vertroosten en op te bouwen in het geloof, de liefde en de hoop in de Here Jezus Christus en te leven in de verwachting van Zijn wederkomst.
d. In woord en daad getuige te zijn van haar Heer Jezus Christus.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente:
Het fiscaal nummer van de gemeente : 8100.50.201

3. Contactgegevens:
Kerspellaan 2
7824 GJ Emmen
0591-621697

4. Bestuurssamenstelling:
De kerkeraad van Baptistengemeente "Het Baken" bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Overige raadsleden

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen:
Baptistengemeente De Ontmoeting maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
De link naar het beleidsplan van de Unie is:
Beleidsplan van de Unie
Het beleidsplan bevat twee bijlagen.
De link naar bijlage 1 is:
bijlage 1
En de link naar bijlage 2 is:
bijlage 2

6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de coördinator volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie :
Unie advies beloningsbeleid van de coördinator
Unie advies spreekbeurtvergoeding
Unie advies gemeente als werkgever
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten:
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten :
Artikel 1
1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
Statuten Unie
Huishoudelijk reglement Unie
Werkorde Unie

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente:

Naast de wekelijkse diensten op zondag waren er activiteiten op het gebied van Ouderenzorg, ziekenbezoek, bezoek aan ouderen. Ook kwam de 60+ groep elke maand bijeen. Tijden de zondagmorgen dienst was er creche en zondagsschool. Op de Bijbelstudie werd de 1e brief van Petrus behandeld.

9. Financiële verantwoording 2017:

DEBET CREDIT
Gemeentelijke bijdragen€ 56.568Vergoedingen voorganger, koster, organist€ 12.909
Overige Bijdrage€ 1.445 Kosten huisvesting€ 44.366
Collecten gemeente€ 9.176Bijdrage Unie van Baptisten€ 5.952
Bijzondere collecten€ 9.691Kosten werkvelden€ 4.489
Overige inkomsten€ 9.292Afschrijving en beheer€ 17.998
TOTAAL INKOMSTEN€ 86.172TOTAAL UITGAVEN€ 81.225
\