BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


ANBI

Baptistengemeente Emmen, wijk Agelslo - Het Baken

1. Naam:
Baptistengemeente Het Baken.
Vastgelegd in de statuten van 21 maart 2012
De Baptistengemeente Het Baken te Emmen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
De gemeente aanvaardt als haar fundament Jezus Christus, in Wie God Zijn heilige wil heeft geopenbaard. Zij aanvaardt de Bijbel als enige betrouwbare getuigenis aangaande Gods openbaring en als enige regel voor geloof en leven.
De gemeente gelooft en belijdt:
 1. Dat ieder mens uit zichzelf een verloren zondaar is, beladen met schuld voor God, op weg naar de dood en niet in staat het leven te behouden.
 2. Dat God in eindeloze ontferming Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en te behouden; en dat in het offer van zelfovergave aan het kruis van Golgotha Jezus Christus de wereld met God heeft verzoend en de macht van satan heeft teniet gedaan.
 3. Dat wij alleen deel hebben aan de verlossing, die in Christus is, door bekering en persoonlijk geloof.
 4. Dat de Here Jezus Christus Zijn gemeente bijeenroept tot een koninklijk priesterschap en een volk Gode ten eigendom om Gods grote daden te verkondigen; en dat Hij, gezeten aan de rechterhand van de Vader, die in alle waarheid leidt en Die met krachten en gaven in de gemeente wil werken tot de dag van Christus wederkomst

Doel van de gemeente:
 1. Naar bijbelse orde de gelovigen in Christus samen te voegen en hen op hun belijdenis te dopen.
 2. In het samenzijn de gemeenschap met Christus te beleven.
 3. De leden te bemoedigen, te vertroosten en op te bouwen in het geloof, de liefde en de hoop in de Here Jezus Christus en te leven in de verwachting van Zijn wederkomst.
 4. In woord en daad getuige te zijn van haar Heer Jezus Christus.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal en KvK nummer van de gemeente:
Het fiscaal nummer van de gemeente : 8100.50.201
Het KvK nummer is : 76442101

3. Contactgegevens:
Kerspellaan 2
7824 GJ Emmen
0591-621697

4. Bestuurssamenstelling:
De kerkeraad van Baptistengemeente "Het Baken" bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Overige raadsleden

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen:
Baptistengemeente De Ontmoeting maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
De link naar het beleidsplan van de Unie is:
Beleidsplan van de Unie
Het beleidsplan bevat twee bijlagen.
De link naar bijlage 1 is:
bijlage 1
En de link naar bijlage 2 is:
bijlage 2

6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de coördinator volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie :
Salarisadviezen Unie
Bijlage Salarisadviezen Unie
Advies spreekbeurtvergoeding Unie
Unie Advies gemeente als werkgeven
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten:
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten :
Artikel 1
1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
Statuten Unie
Huishoudelijk reglement Unie
Werkorde Unie

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente:

De COVID-19, voluit coronavirus disease 2019, de besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus, behorende tot de coronavirussen heeft veel roet in de activiteiten van de gemeente gegooid. De voorheen onbekende ziekte werd eind 2019 voor het eerst opgemerkt in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, en verspreidde zich vervolgens in drie maanden tijd naar andere delen van de wereld. Vanaf 11 maart 2020 was er volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel sprake van een pandemie,

Vanwege de Corona voorschrifen konden veel activiteiten geen doorgang vinden.
De meeste diensten werden vooraf opgenomen en via de website online te beluisteren. Naast de wekelijkse diensten op zondag waren er activiteiten (voor zover mogelijk vanwege de corona voorschriften) op het gebied van Ouderenzorg, ziekenbezoek, bezoek aan ouderen. Er was vanwege corona ook geen 60+ groep. Ook heeft de Bijbelstudie vanwege corona niet plaats kunnen vinden. In december kon eveneens de kerstnachtdienst (samen met het Leger des Heils) niet doorgaan vanwege Corona.

9. Financiële verantwoording 2020:

Financiële verantwoording 2020
INKOMSTEN UITGAVEN
Gemeentelijke bijdragen en baten€ 68.900,25Vergoedingen voorganger, koster, organist€ 45.456,18
Kosten huisvesting€ 23.837,41
Bijdrage Unie van Baptisten€ 3.990,00
Kosten werkvelden€ 2.366,40
Te kort€ 8.956,97Beheer, overige kosten€ 2.207,23
TOTAAL INKOMSTEN€ 77.857,22TOTAAL UITGAVEN€ 77.857,22

BEGROTING 2021
INKOMSTEN UITGAVEN
Gemeentelijke bijdragen en baten€ 64.100,00Vergoedingen voorganger, koster, organist€ 45.900,00
Kosten huisvesting€ 26.520,00
Bijdrage Unie van Baptisten€ 4.000,00
Kosten werkvelden€ 3.400,00
Te kort€ 18.770,00Beheer, overige kosten€ 3.050,00
TOTAAL INKOMSTEN€ 82.870,00TOTAAL UITGAVEN€ 82.870,00

\