BAPTISTEN
Gemeente

Het Baken


kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMENBijbelstudies
(De bijbelstudies zijn gratis en iedereen (ook niet-gemeenteleden) is welkom. Er is ook geen collecte)

Bijbelstudies voor geloofsopbouw en toerusting

In september starten we weer met de bijbelstudies o.l.v. ds. Nijhoff.

Jaarthema 2019-2020 : Word een geloofsheld!
n.a.v. Hebreeën hoofdstuk 11 & 12.

Met als kerntekst:
Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, [en] een bewijs van de zaken die men niet ziet.
[Hebreeën 11:1-HSV]


Geloofsgetuigen & met volharding lopen.
Het begint bij geloof! Leven in vertrouwen op God, in navolging van Christus en daarom de oproep:

Word een geloofsheld!

Een oproep aan onszelf om een leven te leiden waarmee we ons kunnen scharen in die grote wolk van geloofsgetuigen die de wereldgeschiedenis kent.
Maar wat is eigenlijk een geloofsheld?
 • Een geloofsheld is iemand wiens geloof, in woord en daad, ons tot voorbeeld mag dienen. Mensen die een leven vol geloof, van trouw en volharding hebben geleefd voor God. In de Hebreeën brief, hoofdstuk 11, wordt een hele rij geloofshelden genoemd: van Abel, Henoch, Abraham tot Simson en Samuël.
Dit keer draaien de Bijbelstudies rondom deze geloofshelden. Samen willen we kijken naar wat de Hebreeënbrief over hen vertelt, maar bovenal naar hun levens zoals deze zijn opgetekend in de Bijbel. Wat kunnen we van hen leren? Wat deden ze goed? Maar soms ook: waar ging het mis? Hoe mogen wij, in ons eigen leven, ons spiegelen aan hen? Hoe kunnen zij ons helpen op onze levens- en geloofsweg?
Met als doel?
Beter te leren wandelen met God om zo dichter toe te groeien naar onze ultieme geloofsheld: Jezus Christus onze Here!

De Bijbelstudiereeks 'geloofshelden' wordt op de volgende data gegeven:

2019 2020
NR. WOENSDAGWEEK NR. WOENSDAGWEEK
1 2 oktober40 6 22 januari4
2 16 oktober42 7 8 februari6
3 30 oktober44 8 19 februari8
4 13 november46 9 4 maart10
5 27 november48 10 18 maart12
11 1 april14

We beginnen om 19.30 met koffie en thee en we eindigen uiterlijk om 21.00.
U bent van harte welkom!

Shalom,
Ds. Martijn Nijhoff


BIJBELSTUDIE

De wapenuitrusting van de christen
Efeze 6:10-24
 1. Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
 2. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;
 3. want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
 4. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om,uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
 5. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid,
 6. de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes;
 7. neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;
 8. en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.
 9. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;
 10. ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken,
 11. waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.
 12. Opdat ook gij van mij moogt weten, hoe het mij gaat, zal Tychikus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Here, u alles bekendmaken.
 13. Met dit doel heb ik hem tot u gezonden, dat gij onze omstandigheden zoudt weten en hijuw harten zou vertroosten.
 14. Vrede zij de broeders en liefde met geloof, van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus.
 15. De genade zij met allen, die onze Here Jezus Christus onvergankelijk liefhebben.

Wat betekent dit?
Efeze 6:10
De gelovige dient krachtig en sterk te zijn.
Hoe?
Door de Here Jezus Christus, immers Hij heeft de Heilige Geest gegeven en Deze heeft inwoning gemaakt in de wedergeborene. Het is de taak en plicht van de wedergeboren christen om de Heilige Geest in hem/haar te laten werken. Maar hoe ? Door continue zonde te belijden. Elke zonde (waarvan men zich bewust of onbewust is) staat de werking van de Heilige Geest in de weg. Volhardt de gelovige in een zondig leven of een vleselijke levenswandel, dan dooft men tenslotte de Heilige Geest uit (Efeze 4:30). De gelovige moet leren te luisteren naar de stem van de Heilige Geest, zijn/haar geweten, dagelijkse te bidden en te praten met God en dagelijks de Bijbel te lezen en te onderzoeken, en te zoeken naar Gods Wil voor zijn/haar leven, en zichzelf volkomen over te geven aan de werking van de Heilige Geest, zodat de vruchten des Geestes (Gal.5:22) zichtbaar worden in het leven van de gelovige.
Efeze 6:11
Doe de wapenuitrusting van God aan.
(de wapenuitrusting wordt beschreven in de verzen 13-18 en Daniël 10:12-19).
Dit is een actieve daad die de gelovige zelf dient te doen. Er staat immers: "DOE .... AAN".
Waarom moet je deze wapenuitrusting aan doen?
Om stand te kunnen houden tegen de VERLEIDINGEN des duivels.
Sommige dingen kunnen de gelovigen makkelijk herkennen als zijnde van de machten der duisternis en van satan afkomstig. Dan kan de gelovige zich "makkelijk" weren in Gods kracht en sterkte. Hier wordt benadrukt, waarom de gelovige zich moet wapenen, namelijk tegen de verleidingen. De satan was listig in het paradijs, hij verleidde niet de man, neen, de slang sprak tegen de vrouw Eva een halve waarheid. Door deze halve waarheid verleidde satan de vrouw. En Eva bood de vrucht aan haar man Adam, die een bewuste keuze moest maken, of kiezen voor zijn vrouw Eva, of kiezen voor God en gescheiden worden van zijn vrouw. Adam koos verkeerd, hij koos voor zijn vrouw, en toen werden hun ogen geopend en kwam door de man de zonde in de wereld en op aarde. De inwonende Heilige Geest is de enige Die de gelovige voor deze listigheden kan waarschuwen. Vaak verleidt satan via een omweg, via listig bedrog, via halve waarheden, via een (ongelovig) gezins- of familielid. Denk eens aan de yoga, waar in de wachtkamers christelijke posters hangen, en een Bijbel ligt op de tafel. Listig, nietwaar? Je zou denken als (vleselijk) christen dit is van God. Hoeveel christenen lezen niet de horoscopen in de dagbladen of weekbladen. Dat is het begin van je open stellen voor de machten der duisternis en satan. Sommige hebben een beeldje in hun woonkamer, meegenomen uit een vakantieland. Hoe weet je of dit geen afgoden beeldje is ? (zoals een boeddha beeldje), of dat er geen occulte machten achter schuilen ?
Efeze 6:12
De gelovige heeft niet te strijden tegen vlees en bloed, de zwakheden van de mens.
De gelovige heeft te strijden tegen de overheden, de heerser/regeringen op aarde, en tegen de machten. Met machten wordt bedoeld de gevallen engelen, de machten der duisternis en satan. Zij zijn de wereldheersers die de duisternis beheersen.
De gelovige heeft te strijden tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
Overheden en regeringen zijn duidelijk zichtbaar. De gelovigen dient hier tegen ten strijde te trekken. Waar tegen? Denk maar eens aan de winkels en bedrijven die op zondag open zijn (en natuurlijk niet het gevangeniswezen en het ziekenhuis). Maar echt open vanwege puur winstbejag. Ten strijde tegen abortus en euthanasie. Binnen halen en toelaten van vergaderingen van fundamentalistische Islamieten. Tegen homo-huwelijken (helaas ook in de kerk). En het hebben van seks voor het huwelijk. En noem maar op, u kunt er voldoende bedenken, die tegen Gods Woord, de Bijbel in gaan. De wereldheersers der duisternis, denk eens aan horoscopen, occultisme, yoga, acupunctuur, spiritualisme. Deze zijn zichtbaar in de wereld. Ook daar dient de gelovige tegen te strijden en (on-)gelovigen opmerkzaam te maken, dat dit machten van de duisternis zijn. Ja, de gelovigen dienen ook te strijden tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Maar zul je zeggen, daar kan ik helemaal niet bij, deze geesten leven boven de aarde, ik weet zelfs niet waar fysiek deze hemelse gewesten zijn. Dat is het hemelse gebied. Paulus draagt ons als gelovigen op om ook hier tegen te strijden. Vreemd?
Nee, immers de gelovige heeft een zeer krachtig wapen: HET GEBED.
Door het gebed van de gelovige activeert hij/zij God. En God geeft Zijn engelen de opdracht om te strijden tegen de boze geesten, de gevallen engelen en satan. Daar wordt de strijd gewonnen, door Gods engelen op verzoek van het gebed van de gelovige. Een ongelovige kan niet door een gelovige voor Christus gewonnen worden, want de ongelovige is een kind van satan. Eerst moeten de machten der boze geesten gebroken worden in de hemelse gewesten, dan pas komt de ongelovige open te staan voor het evangelie. En kan God de gelovige mens gebruiken om via de menselijke taal de ongelovige Gods taal, het evangelie van Jezus Christus, te doen verstaan. Dan pas kan de ongelovige tot bekering komen. Daarom is gebed zo belangrijk, ruimschoots voordat de evangelisatie (campagne) begint, en tijdens de evangelisatie dient een groep biddend achter te blijven, én (maanden) na de evangelisatie. De strijd in de hemelse gewesten dient door Gods engelen van de gevallen engelen gewonnen te worden. De ongelovige mag geen last hebben van aanvallen door de boze geesten, de gevallen engelen en satan. Hij/zij moet vrij zijn om een vrijwillige keuze, zonder boze invloeden, te kunnen maken.
Efeze 6:13
Zo, hoe doet de gelovige dit alles, hoe kan hij of zij strijden?
 • Door de wapenrusting van God aan te doen
 • Door weerstand te bieden in de boze dag
 • De taak geheel te vervullen
 • En stand te houden.
Laten we eens kijken in Daniël 10:12-19. Daniël voerde een strijd tegen de hemelse gewesten.
Daniël hield vol in gebed.
En God had de opdracht gegeven aan de engelen Gods om te strijden tegen de gevallen engelen. Maar zelfs na 21 dagen van strijd was er geen overwinning. Door het volhardende gebed van Daniël, komt de aartsengel Michaël ten hulp en wordt de strijd gewonnen door de engelen Gods. Na deze 24 dagen (van gebed, Daniël10:4) wordt Daniëls gebed verhoord. Let op hoe Daniël bad in Daniël 10:2, geheel gewijd en gericht op God met een heel serieus gebed. De gevolgen hiervan worden zichtbaar in Daniël 10:17 :" Ik heb immers geen kracht meer". Het is dus een zeer zware geestelijk (en lichamelijke) strijd. Soms wordt de gelovige overvallen door slaap tijdens zijn/haar intense gebed. Dan mag de gelovige om kracht vragen aan God. Ook Daniël ontvangt kracht en wordt gesterkt (Daniël 10:18-19), en is dan weer in staat om verder te gaan. In de geestelijke strijd staat de gelovige NIET alleen, maar hij/zij dient het niet in eigen kracht te doen, maar in Gods kracht en sterkte. Daarom moet de gelovige de wapenrusting Gods aan doen. De gelovige moet niet opgeven, als hij /zij overvallen wordt door moeheid op de boze dag. Wees alert voor de aanval van de boze. Sommigen van ons, zijn door God begenadigd om uren per dag te bidden. Echter zij hebben een achterban van gelovigen nodig, die voor hem /haar bidden om deze geestelijke strijd vol te houden.
Anders vallen zij ten prooi aan slaap en moeheid.
Een voorganger en een zendeling kan zijn/haar arbeid niet verrichten zonder de dagelijkse steun van het gebed van zijn/haar achterban/thuisfront !!! En die achterban MOET zelf ook bedacht zijn op de aanvallen van de machten der duisternis en satan op hem/haar persoonlijk en zijn/haar gezin. Dus wapen je er tegen en wees erop voorbereid !!! Daniël gaf niet op, ondanks de moeheid en zwakte, hij ging door totdat hij antwoord kreeg, en zijn taak volbracht was. Ook de Here Jezus zweette bloed in van hof van Getsemane (Lucas 22:44) en Jezus ontving bijstand van een engel (Lucas 22:43). Jezus had om bijstand gevraagd van Zijn discipelen, Lucas 22:40 "Bidt, dat u niet in verzoeking komt", maar desondanks vond Hij Zijn discipelen slapende in vers 45 en spreekt hen vermaand toe in vers 46). Wees je ervan bewust dat een voorganger, maar vooral de zendeling, de uitgezondene, niet zonder de dagelijkse gebedssteun kan van zijn/haar achterban (ook niet tijdens jouw vakantie).
Daniël en de Here Jezus hielden stand, zij gaven NIET op!!!
Zij gingen door totdat hun taak volbracht was. Ook de gelovige dient niet op te houden met bidden totdat het gebed verhoord is. Soms kan het antwoord een NEE zijn van God, en dan dient de gelovige op te houden met bidden. Maar in principe bidt de gelovige alleen naar God Wil. Of maakt God een andere weg aan je duidelijk. In principe gaat de gelovige door met bidden totdat het doel bereikt is. Totdat de ongelovige tot geloof is gekomen. Totdat de evangelisatie campagne is afgelopen en daarna blijf je bidden voor de uitwerking van het evangelie. Je blijft bidden voor de voorgangers, oudsten en diakenen, en zendeling(e) totdat zij gestopt (gepensioneerd) zijn. Elke dag weer opnieuw met volkomen toewijding en volharding. Nehemia bad tenminste negen maanden in voorbereiding (Nehemia 1 en 2). 1 Sam. 25:13 Daarop zei David tot zijn manschappen: Ieder gordt zijn zwaard aan; ook David zelf gordde zijn zwaard aan. Daarna trokken ongeveer vierhonderd man op achter David, terwijl tweehonderd bij het pakgoed bleven. 1 Sam. 30:24 ... het deel van wie bij het pakgoed blijft, zal hetzelfde zijn als wie ten strijde trekt; gelijk op zullen zij delen. Hier zijn we duidelijk het belang van de achterban. Degenen die achterblijven bij het pakgoed, krijgen een gelijk aandeel in de buit als de strijders aan het front. Bij pakgoed dienen we te denken aan voedsel, brandstof en wapens. Als de vijand deze belangrijke voorraad, het pakgoed, weet te veroveren, dat zijn de strijders aan het front snel machteloos. Zonder voedsel en wapens kunnen de strijders aan het front niets uitrichten tegen de vijand. Ook de voorganger en zendeling is snel machteloos als de achterban niet dagelijks bidt voor hun voorganger en/of zendeling. De achterban is verantwoordelijk voor het salaris, de evangelische middelen (Bijbels, traktaten), de hulpmiddelen (computers, drukwerk) en communicatie (contact tussen voorganger/zendeling met de achterban en familie in het thuisland). Deze taak van de achterban is zeer essentieel, en zoals de pakgoed soldaten, dienen de leden van de achterban alert te zijn op onverhoedse aanvallen van de vijand (satan). Deze soldaten dienden 24-uur per dag waakzaam te zijn voor een aanval. Ook Timoteüs zegt het duidelijk: 2 Tim. 2:3-4 Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. De achterban is verantwoordelijk voor de zorg van het onderhoud (het pakgoed) van de strijder (de voorganger, de zendeling). De strijder heeft al zijn/haar aandacht nodig voor de strijd, als hij of zij moet terugkeren om de munitie op te halen of voedsel te kopen dan verslaat de vijand hem/haar (en valt aan in de rug). Daarom is die achterban zo essentieel!!!
Efeze 6:14-17 Hoe strijd je tegen satan?
Door je op te stellen met:
 • De waarheid (omgorden met de riem)
 • Bekleding van het pantser der gerechtigheid
 • Bereidvaardig het evangelie te verkondigen (geschoeid)
 • Met (het schild van het) geloof in de hand
 • Met de helm des heils aan
 • Met het zwaard van God.
Let op de volgorde, deze is belangrijk.
Algemeen wordt aangenomen dat een Romeinse soldaat model stond voor Paulus toen hij dit schreef. De natuurlijke (en enige) manier waarop een soldaat zich kon aankleden, was eerst de riem vast te maken, gevolgd door de borstplaat (pantser) en de sandalen aan te trekken. Daarna nam hij het schild in zijn linkerhand en zette met zijn rechterhand zijn helm op om direct daarna zijn zwaard in zijn rechterhand te nemen. Daarom: schild, helm en zwaard. Ook in het geestelijke leven is deze volgorde van belang.
Efeze 6:14
De waarheid
Met deze waarheid wordt bedoeld de oprecht van het hart en het verstand, zonder hypocrisie. Ben je echt bereid te strijden voor Gods Koninkrijk, echt bereid om God te dienen, echt bereid het evangelie te verkondigen, of is het voor je eigen eer en aanzien? De waarheid is ook het spreken, geen half waarheden, geen leugentje om best wil, zoals de duivel dat doet. Neen, de volle (Bijbelse) waarheid. Bekleed met het pantser der gerechtigheid Het pantser van de soldaat beschermde zijn nek tot en met zijn dijen. Het bestond uit twee delen, een voorkant en een achterkant.
Rom. 6:13 stel u ten dienste van God, stel uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God, dus een heilig en gewijd leven aan de Here Jezus Christus.
Rom. 14:17 in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest, dus een correcte levenswijze.
1 Thess. 5:8 met het harnas van geloof en liefde.
Met gerechtigheid gewapend (en laat het oordelen over een ongelovige of mede broeder of mede zuster in de Here over aan Christus) ben je in staat de machten van de wereld en in de hemelse gewesten te bestrijden.
Efeze 6:15
De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes.
De sandaal van een Romeinse soldaat was voorzien van spijkers voor een beter houvast op de glibberige wegen. Hierdoor kon hij onverwachts de vijand aanvallen als de vijand hem niet verwachtte (vanwege de modderige of slibberige wegen). Het is de taak van elke gelovige om op elk geschikt moment het evangelie te verkondigen, elke gelegenheid die zich voordoet om van de Here Jezus Christus te getuigen. Dan is de aanval op satan onverwachts. Het behoeft niet altijd gepland te zijn door middel van een kerkdienst of evangelisatie campagne. De beste kansen zijn als je met iemand staat te praten en je een aanleiding ziet om over Jezus te spreken. Je mag bevreesd en verlegen zijn, maar belangrijk is dat je bereid bent je te laten gebruiken door de Heilige Geest om door jou heen te spreken en je de Heilige Geest toestaat om door jouw mond het evangelie te verkondigen. God vraagt slechts bereidwilligheid, niet slechts grote sprekers met enorme bekwaamheden en vrijmoedigheden. Wees bereid op het moment dat God het van jou vraagt. En vraag om vergeving als je struikelt, en bidt dat de Here je de volgende gelegenheid helpt. Het evangelie brengt vrede in de harten van mensen. Jezus geeft vrede aan hen, die Hem aanvaarden als de Verlosser voor hun zonde.
Efeze 6:16
Het schild des geloofs in de hand.
Kun jij je verdedigen tegen de machten der duisternis en satan? Ja, want het schild van de soldaat beschermde tegen pijlen die brandende. Het schild was bekleed met leer, waardoor de brandende pijlen werden gedoofd. De duivel valt ook aan met brandende pijlen: met rampspoed, tegenslag, beproevingen, angst, vervolging, honger en dorst, boosheid, toorn, etc. Maar ook met rijkdom, haat, nijd, lusten, ijdelheid, verlegenheid, onzekerheid, jaloersheid (die broeder heeft meer gaven dan ik), etc. Of zie je "Je faalt" of zie je "Je bent onbekwaam". Al deze pijlen moet je afslaan door op God te vertrouwen en NIET naar de omstandigheden te kijken. Alles leek hopeloos voor Jaïrus toen hij de boodschap kreeg: Uw dochter is gestorven, val Jezus niet meer lastig.
Maar Jezus sprak: Wees NIET bevreesd, GELOOF ALLEEN!!!
Door het geloof van Jaïrus, kwam zijn dochter weer tot leven (Lucas 8:49-55). Door geloof, sla je de aanvallen van de machten der duisternis en van satan af. Twijfel niet aan Gods beloften in de Bijbel. God is immers Almachtig. De Here God heeft immers de aarde en de hemel geschapen met alle dieren, vogels en mensen. Zo groot is Hij. En hoe groot is niet het heelal, onmetelijke lichtjaren. We hebben geen idee van de omvang van de Hemel, waar God woont. De mens is niet in staat de engelen te zien, en deze zijn legio (In Openb. 5:11 worden reeds 101 miljoen engelen genoemd), waarschijnlijk zijn het miljarden, die ter bescherming staan van gelovigen. Daarom verdient de Here God ons geloof en vertrouwen.
Efeze 6:17
De helm des heils
De helm beschermde de soldaat tegen de brandende pijlen die van boven (vanuit de strijdwagens) op hem kwamen.
In 1 Thess. 5:8 identificeert Paulus het met de hoop van zaligheid (redding). Sta vast in het geloof dat je gered bent door het bloed van de Here Jezus Christus. Wat er ook gebeurd in jouw leven (hoe groot je zonde ook moge zijn), door de vrije gift van Gods genade, ben je door het geloof in Jezus Christus een kind van God geworden. Dat is iets wat geen mens, ook de machten der duisternis en ook satan niet van jou kan afnemen. Door je wedergeboorte ben je Gods kind geworden en heb je je als onderpand en verzegeling de inwoning van de Heilige Geest ontvangen. Daardoor kom je in de Hemel en ontvang je het eeuwige leven. Hoe de duivel je ook mag aanvallen op je zonden, het keer op keer struikelen en opnieuw zondigen, wat voor erge zonde je ook in het verleden heb begaan, er is ALTIJD vergeving van zonde mogelijk bij de Here Jezus Christus.
1 Joh. 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouwen rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Daarom kun je de aanval van de satan afslaan door naar bovenstaand Bijbelgedeelte te verwijzen. Niets kan je het eeuwige leven in de Hemel ontnemen.
Het zwaard des Geestes, dat is het Woord van God
Je verslaat de machten der duisternis en satan, door vast te gaan staan in Gods Woord, de Bijbel (Daniël vertrouwde op God in de leeuwenkuil, Daniëls vrienden vertrouwde op God in de brandende oven). Door niet te twijfelen dat de Here God jouw gebed zal verhoren (mits je bidt naar Zijn Wil. En Zijn Wil ken je vanuit de Bijbel). Door je gebed te ondersteunen met Bijbelteksten (Nehemia 1:4-11). Daarom is Bijbel kennis en Bijbelstudie van zo enorm belang. Als je een goede kennis hebt van de Bijbel en Bijbelgedeelten uit je hoofd kent, kun je veel gemakkelijker de aanvallen van de duivel afslaan.
Efeze 6:18
Aanhoudend bidden
Dit is een zeer belangrijke opdracht aan alle gelovigen: bidt met aanhouding. Dus niet één keer voor iets bidden, of een persoon, voor een onderwerp, voor een zieke. NEEN, aanhoudend bidden totdat het gebed is verhoord!!! En hoe bid je? Smekend bij elke gelegenheid in de Geest. Normaal bid je op je knieën hardop. Maar bij dingen die op je hart leggen, smeek je de Here God bij elke gelegenheid. Dus mag je op elk geschikt moment, elk ogenblik als het in je gedachte komt, vanuit die houding waarin je op dat moment zit of staat of rijdt, je gebed bij de Here Jezus Christus brengen. Laat je leiden door de Heilige Geest. Rom. 8:26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De gelovige dient er voor te waken dat hij/zij niet verslapt in het gebedsleven. Hij/zij dient met volharding dagelijks te bidden, wakende met ALLE volharding, dat hij/zij niet ten prooi valt aan de duivel, die probeert wijs te maken dat bidden geen zin heeft, dat God je gebed niet verhoort, en het allemaal teveel inspanning is Want de duivel gaat rond als rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan (1 Petrus 5:8).
Daarom bidt bij elke gelegenheid en met volharding.
Samuël Chadwick zei: "De enige zorg van de duivel is christenen ervan te weerhouden te bidden. Hij heeft niets te duchten van studies, werk en godsdienst ZONDER GEBED. Hij lacht om onze inspanningen, spot met onze wijsheid, maar HUIVERT wanneer wij BIDDEN !" Bestudeer ook Exodus 17:16: Als Mozes verzaakt, dan verliezen de Israëlieten, als Mozes zijn armen omhoog heeft, winnen de Israëlieten. Bidt de achterban, dan wint de evangelist of zendeling(e), dan is hij of zij geestelijk sterk. Maar ook Mozes redde het niet alleen, hij werd ondersteund door Aäron en Hur. Verslapt de achterban in gebed, dan verliest de evangelist of zendeling(e), en wordt hij/zij slap. Een aantekening omtrent harop bidden. Wanneer wij een teken vragen (wat slechts bij hoge uitzondering mag) of iets specifieks wat wij wensen in Gods dienst of een bevestiging, dan bidden wij NIET hardop. Satan luistert niet onze gebeden en kan MISLEIDEN door een VALSE gebedsverhoring. In deze gevallen, bidt in gedachten, want de Heilige Geest hoort en verstaat!
En voor wie bidden wij?
Voor alle heiligen, dus voor alle gelovigen, voor onze voorgangers, oudsten, diakenen, zendelingen, zieke gemeenteleden, gemeenteleden die het moeilijk hebben, huwelijken waar spanningen zijn, evangelisten, herders en (zondagsschool) leraren, jeugdwerkers enzovoort.
Efeze 6:19
Ja, Paulus een man van God, vraagt ook gebed voor zichzelf. Hij had gebed nodig om met vrijmoedig te kunnen spreken in de gevangenis waarin hij gevangen zat. Elke gelovige dient voor zichzelf te bidden en special voor degenen die in de dienst van de Here Jezus Christus staan dat de Here God hen vrijmoedigheid geeft om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Zoals Paulus het hier aangeeft, is dat niet iets vanzelfsprekend. Het is een strijd tegen de machten der duisternis en satan, en het zijn de engelen Gods die de strijd voeren in de hemelse gewesten. En de Heilige Geest die vrijmoedigheid schenkt, en de juiste woorden om het evangelie te verkondigen.
Efeze 6:20
Paulus schreef zijn brief vanuit de gevangenis in Rome, waar hij 24 uur per dag vastgeketend zat aan een Romeinse soldaat. Paulus wilde graag aan al die soldaten het evangelie brengen (Deze gevangenschap duurde 2 jaar, dus hij heeft er zeer vele bewakers gehad). Paulus vraag gebed om vrijmoedig te kunnen optreden, zodat hij zal spreken zoals hij behoort te spreken. Het evangelie dient dusdanig gebracht te worden dat het aansluit bij de belevingswereld van die persoon, bij zijn of haar cultuur, op het juiste ogenblik als die persoon er voor openstaat. Zodanig dat een vervolg gesprek mogelijk is, zonder die persoon tegen je in het harnas te jagen. Daarom is gebed nodig dat de prediker op de juiste wijze het evangelie zal brengen.
Efeze 6:21-24
Paulus eindigt de brief aan de Efeziërs met een slot woord. En vrede en genade in de Here Jezus Christus aan allen toe te wensen, die de Here Jezus Christus liefhebben.