BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom

LEVENSVRAGEN
Het boek "Billy Graham's handboek voor christenwerkers"
(een gids voor persoonlijke evangelisatie en pastorale hulpverlening)

VOORWOORD
De nood is duidelijk. Kijk maar om u heen. Lees de krant, kijk naar het nieuws op de TV. Luister naar uw vrienden en familie als ze uiting geven aan hun pijn, hun verdriet, hun vragen.

U zult diep geraakt worden door de verloren, hulpeloze, hopeloze mensen die er in alle delen van de wereld zijn. De geestelijke nood is overweldigend, maar - prijs God - er is een antwoord in de persoon van Jezus Christus. Hij alleen is het antwoord voor iedere nood van de mensen. Het evangelie is 'Goed Nieuws' dat de mensen moeten horen en begrijpen. Gods Woord is Waarheid en maakt mensen vrij.

Wij geloven in de kracht van de heilige Geest om levens te vernieuwen. In de loop der jaren hebben miljoenen mensen uit de hele wereld ons geschreven op zoek naar antwoorden en naar een zin voor hun leven. Wegens de geweldige behoefte aan bijbelse oplossingen voor de problemen van de mensen die wij zien, wordt dit boek aan u gepresenteerd - niet als een compleet naslagwerk, maar om u te helpen anderen te dienen.

Dit handboek is oorspronkelijk samengesteld en ontworpen voor gebruik door raadgevers die tijdens campagnes van Billy Graham de telefoon bemannen. Sommige opbellers willen hun leven aan Christus geven. Velen weten niet zeker of ze een kind van God zijn. Er zijn altijd mensen met ernstige problemen die hulp zoeken.

Een hulpmiddel voor de vrijwilligers die de telefoons bemannen, was dringend gewenst, en daarom is dit boek ontstaan. De gekozen onderwerpen zijn problemen die onze afdeling voor geestelijke counseling in de loop van de vele jaren van deze bediening telkens weer is tegengekomen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de heilige Geest zeer effectief en krachtig werkt door het geschreven Woord van God. We hebben nauwkeurig gezocht naar bijbelgedeelten voor ieder onderwerp.

Wij geloven dat het laatste dat u bij iemand die u probeert te helpen, moet achterlaten, het Woord van God is. De Waarheid heeft grote kracht en woorden van mensen kunnen het hart niet zo veranderen als het Woord van God dat zal doen. Wij bidden dat dit boek u van groot nut mag zijn en dat Gods liefde het leven van veel mensen via u zal aanraken.

INLEIDING
Wij realiseren ons goed dat niet alle problemen in het leven van geestelijke aard zijn, maar het grootste en diepste probleem is dat wel. Zonder een relatie met Jezus Christus kunnen we geen werkelijke oplossingen verwachten in ons zoeken naar een herstel van de gemeenschap met God. Maar als wij nieuw leven in Christus ervaren - vergeving, vrijheid van schuld en vrees, een besef van vervulling en compleetheid, een nieuwe motivatie tot de gerechtigheid enz., ontvangen wij kracht en een nieuw perspectief om dit leven realistisch en positief tegemoet te treden.

Wanneer wij getuigen van de vernieuwende kracht van een relatie met Jezus Christus, moeten we bedenken dat onze houding het verschil kan betekenen tussen een positieve en een negatieve indruk. We zullen de ander niet altijd tot het aannemen van Christus kunnen leiden, maar we moeten vriendelijk en meelevend zijn om hem te bemoedigen. Dit zal de deur open houden voor een andere gelegenheid waarbij hij wellicht een positieve beslissing neemt. Het is waarschijnlijker dat dit zal gebeuren als hij zich herinnert dat hij heeft gesproken met iemand die in hem was geïnteresseerd, hem niet negatief bejegende, en bij hem een warm gevoel en een positieve houding ten aanzien van God heeft opgeroepen.

Wij moeten wij ons realiseren dat diep ingewortelde gedragsproblemen dikwijls speciale aandacht behoeven. Het is niet een ontkenning van het evangelie van Gods kracht tot het werken in het leven van een mens als u een professionele counseling voorstelt als de behoefte daaraan duidelijk is. Een gekwalificeerde voorganger, een christen-psycholoog, -psychiater of ander soort christelijk hulpcentrum kan worden aanbevolen. We leggen er de nadruk op dat het moet gaan om een christen met een diepe overtuiging dat oplossingen voor gedragsproblemen alleen gevonden moeten worden in het licht van Gods Woord.

Zo'n christen-therapeut of zielszorger kan eveneens een instrument van God zijn om geestelijke verandering te bewerken. Als de zoeker aandacht begint te ontvangen van zo'n 'specialist', betekent dat niet dat uw verantwoordelijkheid voor hem is afgelopen. Uw steun als vriend die in hem en zijn geestelijke ontwikkeling is geïnteresseerd, moet zo lang mogelijk doorgaan, zeker totdat hij voldoende volwassenheid in het geloof en stabiliteit heeft bereikt om alleen te wandelen. (Zie Ef. 4:14 tot 5:21.)

De volgende onderwerpen komen aan de orde
 • Abortus
 • Afgunst, jaloezie
 • Alcoholisme
 • Angst, vage
 • Begeerte
 • Bezorgdheid, angstige
 • Bijbel, de
 • Bitterheid en wrok
 • Demonen
 • Depressie
 • Dood, de
 • Drieëenheid
 • Drugs
 • Echtscheiding (1)
 • Echtscheiding (2)
 • Echtscheiding (3)
 • Eenzaamheid
 • Financiële moeilijkheden
 • Gebed
 • Gedachtenleven
 • Geduld
 • Geestesziekte
 • Gehoorzaamheid
 • Geloof
 • Geloofszekerheid
 • Genezing
 • Getuigen
 • Gewoonten
 • Gezin (1)
 • Gezin (2)
 • Gezin (3)
 • Gokken
 • Heilige Geest
 • Gaven v.d. Geest
 • Vrucht v.d.Geest
 • Hel
 • Hemel
 • Hertrouwen
 • Homoseksualiteit
 • Huwelijk
 • Huwelijksproblemen
 • Incest
 • Jaloezie
 • Jezus Christus
 • Kerk
 • Kinderen
 • Kindermishandeling
 • Leed en smart
 • Leerstellingen
 • Liefde
 • Lijden en tegenspoed
 • Mishandelde man/vrouw
 • Mishandelt
 • Occultisme
 • Voorspoed
 • Onrust, innerlijke
 • Onverschilligheid
 • Oordeel
 • Oorlog
 • Overspel
 • Profetie
 • Rentmeesterschap
 • Satan
 • Schuld
 • Seksuele losbandigheid
 • Sekten
 • Smart
 • Tegenspoed
 • Terugval
 • Toewijding
 • Tuchtiging
 • Twijfel
 • Vergeving
 • Verzoeking
 • Vijanden
 • Woede-uitbarstingen
 • Wrok
 • Zelfmoord