BAPTISTEN
    Gemeente

    Het Baken


kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN
Evangelisatie
De opdracht :
  • Mt 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
  • Mt 4:19 En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.
  • Hnd 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.
Zijn we vissers van mensen of een gemeenschap van visloze vissers?
Bekijk de video clip. (hieronder)Missie.nu
MISSIE.NU is een initiatief van de ABC-gemeenten en de Unie van Baptistengemeenten in Nederland.
Beide kerkgenootschappen vertegenwoordigen ongeveer 140 lokale gemeenschappen.
Wat willen we?
Inspiratie voor de toekomst van de kerk.
Daarom een landelijke inspiratiedag voor leiders (voorgangers, oudsten, etc.) en aankomende leiders (studenten), gericht op gemeenten met een vrij-kerkelijke achtergrond (baptisten, evangelisch, pinkster, etc.) hoewel anderen ook van harte welkom zijn!
Op 29 september 2017 was er een bijeenkomst in de Goede Herder Kerk in Ede. Tijdens deze dag benaderden verschillende theologen de thematiek d.m.v. lezingen vanuit verschillende invalshoeken. Zo krijg je huiswerk mee met concrete vragen om te bespreken in je volgende raads- of gemeentevergadering en blijft het niet bij een leuke en inspirerende dag, maar krijg je ook het gereedschap in handen om hiermee als lokale gemeente in gesprek te gaan.

Ook onze gemeente "het Baken" was vertegenwoordigd!


Een brief aan jou!


zie ook : peacewithgod.net


\