BAPTISTEN
Gemeente

Het Baken


kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMENApologetiek.
Het woord apologetiek is afgeleid van het Griekse woord "apologia" en betekent: (intellectuele) verdediging, beredeneerde verklaring, afleggen van verantwoording. Christelijke apologetiek is dus het verdedigen van het christelijke geloof, en wel met argumenten.
 • Handelingen 22:1
  "Mannen broeders en vaders, luistert naar hetgeen ik thans ter verdediging (apologia) tot u ga zeggen"
 • 1 Petrus 3:15
  "Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording (apologia) aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is ..."
Het is ook onze opdracht om het geloof te verdedigen en aannemelijk te maken.

Het Christelijk geloof
Johannes 11:25 "Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven."
Lukas 18:8 Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?
   Het Christelijk geloof
het
Christelijk
geloof

is

UNIEK
Geloven of niet-geloven dat Jezus de Christus is,
is bepalend voor je eeuwig geluk en zaligheid.


 • Johannes 3:18
  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

 • Johannes 3:36
  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 • Johannes 5:24
  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

 • 1 Johannes 5:12
  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Het Christelijk geloof.

Het Christelijk geloof is uniek.
Het Christelijk geloof is niet, zoals sommigen denken, saai, achterlijk, achterhaald, niet meer van deze tijd, ouderwets of iets dergelijks;
Het Christelijk geloof is eigentijds, actueel en de tijd ver vooruit!


Centraal in het Christelijk geloof is dat Jezus de Christus is (=Messias of Gezalfde), de Zoon van God.
Het Christelijk geloof is het geloof dat Jezus de Christus is, de eniggeboren Zoon van God, die onze zonden gedragen heeft aan het kruis van Golgotha en de dood heeft overwonnen.
Lukas 2:11 :
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.

Johannes 20:30-31 :
Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.

1 Johannes 4:2 :
Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

1 Johannes 5:1 :
Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.

De apostolische geloofsbelijdenis
(ook wel (Symbolum) Apostolicum genoemd of De Twaalf Artikelen van het Geloof) ,ontstaan in de 2e of 3e eeuw na Christus :
 • Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
 • En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 • die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 • Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 • ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
 • opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
 • vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 • Ik geloof in de Heilige Geest.
 • Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
 • vergeving der zonden;
 • wederopstanding des vlezes;
 • en een eeuwig leven. Amen
Het Christelijk geloof.

God is uniek.
Hij is de Schepper van hemel en aarde.

De Bijbel is één van de middelen waarin God Zich openbaart.
God openbaart Zich bovendien in :
 • Zijn schepping. Psalm 19:1-6. Romeinen 1:19-23
 • Zijn voornemen of raadsbesluit. Job. 42:3, Jesaja 46:10, Daniël 2:36-45.
 • Wonderen en tekenen. Exodus 8:19, 34:10, Johannes 10:32.
 • Zijn volk, Israël. Deuteronomium 29:24, Ezechiël 37:28, 39:21-23.
 • Jezus, de Zoon van God. Johannes 14:7-10, Hebreeën 1:1-3.
In de Bijbel openbaart God o.a. wie Hij is. God is :
 • Almachtig
 • Trouw
 • Alomtegenwoordig
 • Goedertieren
 • Alwetend
 • Eeuwig
 • Onveranderlijk
 • Licht
 • Eerlijk, oprecht
 • Volmaakt
 • Rechtvaardig
 • Leven
 • Liefde
 • Heilig
 • enz.
Gods openbaring is betrouwbaar en waarachtig.
 • Psalm 19 geeft een prachtige beschrijving van Gods Woord.
  vers. 8 "volmaakt" en "betrouwbaar", vers. 9 "waarachtig' en "louter".
 • Psalm 12:7 "zevenvoudig gelouterd"
 • Psalm 119:140 "geheel gelouterd"
 • In Johannes 17:17 zegt de Here Jezus : "Uw woord is de waarheid"
God is uniek.
 • Jesaja 43:11 Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser.
 • Jesaja 44:6 Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israel, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.
Gezag en autoriteit.
God spreekt door Zijn Woord met gezag en autoriteit en geeft antwoord op vragen over :
 • hoe is het kwade in de wereld gekomen.
 • waarom ben ik hier.
 • (eeuwig)leven en dood.
 • verleden,heden en toekomst.
 • een nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Het Christelijk geloof.

De Bijbel is uniek.
1.In zijn ontstaan.

 • De Bijbel is een verzameling van 66 boeken.
 • Daarin geschiedenis, gedichten, brieven, profetieën.
 • Geschreven over een periode van meer dan 1300 jaar.
 • Geschreven door tenminste 40 verschillende schrijvers die geen afspraak gemaakt hadden over wat ze zouden schrijven.
 • Toch vormt de Bijbel een wonderlijke éénheid.
 • De schrijvers kwamen uit verschillende milieus en culturen :
  • Mozes, opgeleid aan het hof van de Farao.
  • David, een schaapherder.
  • Daniël in ballinschap te Babel.
  • Amos,een veefokker, een kweker van moerbeivijgen.
  • Lukas, een arts.
2.In eenheid en harmonie.
 • over de mens, zijn oorsprong, zijn val, zijn verlossing, zijn aardse en eeuwige bestemming.
 • over waar het kwaad vandaan komt, de zonde, de gevolgen van de zonde.
 • engelen en demonen.
 • hemel en hel.
 • de voleinding, nieuwe hemel en nieuwe aarde.
3.In betrouwbaarheid van de historiciteit.
De archeologie bevestigt de betrouwbaarheid van de Bijbel. (zie o.a. The Archaeology of Palestine by W.F.Albright)

4.In het profetisch woord.
 • over Zijn volk Israël : de verstrooiing van de Joden over heel de wereld en de terugkeer naar Israël. (o.a. Zacharia 8)
 • over het Babylonische, Perzische, Griekse en Romeinse rijk. (lees o.a. Daniël 2:26-45)
 • over oorlogen, hongersnoden, aardbevingen. (o.a. Mattheüs hoofdstuk 24)
 • over de eenwording van Europa, het zal een een verdeeld koninkrijk wezen. (Dan.2:41)
 • over de opname van de gestorven en levende gelovigen.(Johannes 13:1-3, Lukas 21:36, 1 Thess. 4:15-18, Rom. 8:24-30)
 • over de bouw van een toekomstige tempel in Jeruzalem. (Ezechiël 40-48, 2 Thess. 2:1-4, Openbaring 11:1-13)
 • over het betalen d.m.v. een code. (o.a. Openbaring 13:14-18)
 • over de opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking. (Openbaring 14:13, 20:4-5)
 • over een toekomstig vrederijk. (Jesaja 9:1-11, 11:1-10, Daniël 2:44-45, Openbaring 20)
 • over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. (Openbaring 21)

Het Christelijk geloof.

Jezus Christus is uniek.
Van niemand is zijn geboorte, leven, sterven en opstanding vooraf zo duidelijk voorzegd :
 • geboren in Bethlehem. Micha 1:1, Mattheüs 2:5-6.
 • vlucht naar Egypte. Hosea 11:1, Mattheüs 2:15.
 • kindermoord. Jeremia 31:15, Mattheüs 2:17-18.
 • rijdend op een ezel. Zacharia 9:9, Mattheüs 21:4-5.
 • dertig zilverlingen. Zach.11:12-13, Matth.26:15, 27:3-10.
 • verraad van Judas. Psalm 41:10, Mattheüs 26:24.
 • beschimpt, bespuwd en geslagen. Jesaja 50:6, 52:14, Mattheüs 26:27, 27:30.
 • doorboren van handen en voeten. Psalm 22:15, Mattheüs 27:35.
 • lot werpen om Zijn kleren. Psalm 22:15-19, Matth.27:35.
 • kruiswoorden. Psalm 22:2, Mattheüs 27:46.
 • in het graf van een rijke. Jesaja 53:9, Mattheüs 27:57-60.
 • opstanding. Jesaja 53:10, Mattheüs 28:7.
Zijn tekenen en wonderen zijn uniek.
 • Bruiloft te Kana. Johannes 2:1-11
 • De blindgeborene. Johannes 9:1-38
 • De mand die 38 jaar ziek was. Johannes 5:1-15
 • Dochtertje van Jairus. Lukas 8:41-56
 • Lazarus was al vier dagen dood en werd door Hem opgewekt ten leven. Johannes hoofdstuk 11.
 • Hij heeft nog veel meer gedaan. Johannes 20:30-31.
Zijn dood en opstanding zijn uniek.
 • Jezus leeft! 1 Korinthiërs hoofdstuk 15.
Zijn uitspraken zijn uniek.
Denk met name aan de "Ik Ben" uitspraken.
(Vergelijk Exodus 3:13-15, Johannes 5:18, 10:33, 19:7)
 • Ik ben het brood des levens; (Johannes 6:35)
 • Ik ben het licht der wereld; (Johannes 8:12)
 • Ik ben de deur; (Johannes 10:9)
 • Ik ben de goede herder. (Johannes 10:11)
 • Ik ben de opstanding en het leven; (Johannes 11:25)
 • Ik ben de weg en de waarheid en het leven; (Johannes 14:6)
 • Ik ben de wijnstok, (Johannes 15:3-5)
(Ieder ander die zoiets beweert zou zichzelf belachelijk maken)

Mattheus 22:42-44
Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon. Hij zeide tot hen: Hoe kan David Hem dan door de Geest zijn Here noemen, als hij zegt: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. Indien David Hem dus Here noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?

Het Christelijk geloof.

Het evangelie is uniek.
Het grote verschil.

Het grote verschil tussen Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, en nog vele andere, en het Christelijk geloof is:
Andere religies : Resultaat is afhankelijk van eigen (menselijke) prestaties en daarom onzeker want de prestaties bieden geen zekerheid.
Het Christelijk geloof : Resultaat is reeds bewerkt door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.
Daarom riep Hij aan het kruis: "Het is Volbracht" (Johannes 19:30)

Andere religies bieden geen zekerheid van eeuwig leven, want er is niemand die de dood heeft overwonnen.
Hebreeën 2:14-15 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.

Andere religies bieden geen zekerheid van eeuwig leven, want er is niemand die de zonden heeft weggedaan.
We gaan niet verloren vanwege onze goede daden, maar vanwege onze zonden,en die kun je niet wegpoetsen of ongedaan maken.
Johannes 1:29 Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
2 Corinthiërs 5:21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Hebreeën 9:24-26 thans is Hij (Christus) eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.

Geloof in Jezus Christus.
Johannes 3:16 :
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Geloven als enige voorwaarde.
Dat is het heerlijke van het evangelie.
 • Het is dus niet afhankelijk van geld.
 • Het is dus niet afhankelijk van intelligentie.
 • Het is dus niet afhankelijk van prestaties.
 • Het is niet afhankelijk van gelovige ouders.
Geloven kan iedereen !
Daarom vraagt God geloof : opdat een ieder, die in Hem gelooft eeuwig leven heeft.
God sluit niemand uit.


John Lennox : Is de schepping onverenigbaar met het Christelijk geloof?

1 Co. 1:20-21 "Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven."


Ravi Zacharias : Het Christelijk geloof is uniek.

Jesaja 43:9 "Laat al de heidenen samen vergaderd worden, en laat de volken verzameld worden; wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen, laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden, en men het hore en zegge: Het is de waarheid."
\