BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


Pastoraat

Pastoraat : omzien naar elkaar en in het bijzonder naar de zwakken, zieken, eenzamen en de ouderen.
Kerspellaan 2
7824JG EMMEN
0591-621697

Omzien naar elkaar als opdracht
Dat omzien naar elkaar gebeurt vanuit de opdracht die Christus ons gegeven heeft.
Omzien naar elkaar is niet altijd even gemakkelijk, het is immers elkanders lasten willen dragen, voor en met elkaar bidden, elkaar vermanen als dat nodig is, maar ook troosten en bemoedigen. Het woord van God staat vol met bemoedigingen en wat is het heerlijk dat we mogen weten dat God Zijn woord nakomt. Daar kunnen we van op aan. Mensenwoorden schieten vaak te kort maar het Woord van God houdt eeuwig stand. Daarom is dat Woord onmisbaar in het pastoraat. Dat Woord is ten diepste Jezus, Hij is immers het vleesgeworden Woord en Hij heeft gezegd : Matth. 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

Een taak voor iedereen
Dat betekent dat pastoraat een taak is van iedereen die Christus opdracht in praktijk wil brengen: predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen en diakenen en gemeenteleden. Ieder christen is geroepen om om te zien naar de ander.

Een opmerkzame houding
Dat vraagt een opmerkzame houding, ook jegens elkaar. Het mag niet voorkomen dat iemand de kerkdienst bezoekt en niet opgemerkt wordt. Het mag ook niet voorkomen dat mensen wegblijven uit kerkdiensten of van andere aktiviteiten van de kerk, zonder dat dat door anderen opgemerkt wordt en zonder dat daar iets mee gedaan wordt.

Aandacht
Wij leven tegenwoordig in een individualisatische wereld waarin wij de ander niet lastig willen vallen. Maar het kenmerkende van pastoraat is juist dat wij aandacht hebben voor de ander. Wij willen er juist voor de ander zijn, uiteraard alleen als de ander dat wil.

Spontaan en georganiseerd
Pastoraat moet aan de ene kant een spontaan gebeuren zijn maar het moet ook georganiseerd worden. Daarbij gaat het er om dat de mensen van de gemeente initiatief nemen om de ander te bezoeken in de eigen woonomgeving. Dit bezoek kan gedaan worden door gemeenteleden maar ook door predikanten, ouderlingen en kerkelijk werkers. Door een goede organisatie van het pastoraat wordt voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen en wordt bereikt dat ieder die aandacht nodig heeft en wil dat ook krijgt. Tegelijk zorgt een goede organisatie er voor dat degenen die pastorale zorg verlenen niet overladen worden.