BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


Zending

Zending
Zending geeft gehoor aan de opdracht van de Heere Jezus om uit te gaan naar alle volken en het Evangelie te verkondigen.
Deze opdracht staat onder andere verwoord in Mattheüs 28: 19-20
 • "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders
   en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
   En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld"
De term zending wordt met name gebruikt in protestantse kringen en de term missie wordt gebruikt in de Rooms-katholieke Kerk en de orthodoxe kerken.
Protestanten spreken van "zendelingen" en rooms-katholieken van "missionarissen".
De woorden missionaris en missie zijn afgeleid van het Latijnse woord missio, dat uitzending betekent. Willibrord, Bonifatius en Lebuïnus (vooral werkzaam in het huidige Gelderland en Overijssel) zijn bekende missionarissen die betrokken waren bij de kerstening van het gebied van het latere Nederland. Servaas en Amandus waren belangrijke missionarissen in Vlaanderen.

De oprichting van de Baptisten Zendingsvereniging in 1792 door de Engelsman William Carey wordt vrij algemeen gezien als het beginpunt van de moderne christelijke zending.
Operation World, een groot naslagwerk over zending, schatte dat er in 2000 wereldwijd meer dan tweehonderdduizend zendelingen waren, van wie er honderdduizend zending bedreven in een ander land dan het land van herkomst.
Grote zendingsorganisaties zijn o.a.:
 • Campus Crusade for Christ International (15.218 zendelingen)
 • De Navigators (4.089)
 • New Tribes Mission (3.073)
 • Operatie Mobilisatie (2.997)
 • Southern Baptist Convention (5.034) In 2017 nog slechts 3800.
 • Wycliffe Bijbelvertalers (7.031)
 • Jeugd met een Opdracht (11.808)
 • The Christian and Missionary Alliance, CAMA (1500)
 • Volgens de Vaticaanse congregatie voor de Evangelisatie van de Volken waren er in 2004 ongeveer 85.000 priesters, 28.000 mannelijke en 45.000 vrouwelijke religieuzen als 'missionaris'werkzaam.

Bekende Baptisten zendelingen waren :
William Carey (1761-1834), Engels zendeling ('vader van de moderne zending')
Hudson Taylor (1832-1905), Brits arts en zendeling

De International Mission Board (IMB)
De International Mission Board (IMB), voorheen 'the Foreign Mission Board', is een 'Baptist Christian missionary society' aangesloten bij de Southern Baptist Convention (SBC).
The Foreign Mission Board van de Southern Baptist Convention werd opgericht in 1845.
Hierin werken ruim 47.000 Baptisten gemeenten samen om de grote zendingsopdracht uit te voeren. Bij de Southern Baptist Convention waren in 2019 47,530 gemeenten aangesloten met 14,525,579 leden. In 2018 waren er 3,667 zendelingen.

Trans World Radio
Zelfs in de zgn. gesloten landen kan de verspreiding plaatsvinden door middel van televisie, radio en internet. Voorbeelden hiervan zijn Noord-Korea, Myanmar en delen van de moslimwereld. Een van de grootste organisaties die zich hiermee bezighoudt is Trans World Radio.

Website Trans World Radio

Operatie Mobilisatie.
OM zet zich in om samen met lokale kerken de Bijbelse boodschap van het Evangelie te verspreiden. Ruim 3100 mensen uit meer dan 100 landen ondernemen dagelijks tal van evangelisatieactiviteiten, van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot straatevangelisatie en jongerenwerk. OM'ers trekken er, vaak in internationale teams, voor korte of langere tijd op uit om Jezus Christus bekend te maken.
Iedereen moet het evangelie horen!

Operatie Mobilisatie Internatonal.
Wereldwijd zijn er ruim 3 miljard mensen die niet of nauwelijks het Evangelie hebben gehoord.
Operatie Mobilisatie zet zich ervoor in dat juist onder deze minstbereikten gemeenschappen ontstaan van mensen die Jezus volgen.
OM reist over de wereld met schepen.
Sinds 1970 hebben de schepen van OM (voorheen Logos, Doulos en Logos II) al 500 havens aangedaan in meer dan 150 landen. De schepen zijn twee tot vier weken in elke haven om het goede nieuws van Jezus te brengen aan hen die weinig tot geen kans hebben over Jezus te horen. Jaarlijks komen er gemiddeld één miljoen bezoekers aan boord!
Het waren en zijn:
 • Logos (oorspronkelijk het Deense schip Umanak). Aangekocht in 1970, vergaan in 1988 op een zandbank bij Kaap Hoorn.
 • Doulos (oorspronkelijk Franca-C). Aangekocht in 1977. De Doulos was het oudste nog varende zeeschip ter wereld. Hij werd wegens de hoge kwaliteitseisen (en de hoge kosten die nodig zijn om daaraan te voldoen) op 31 december 2009 uit de vaart genomen.
 • Logos II (oorspronkelijk Antonio Lazaro uit Spanje). Aangekocht in 1989. In 2001 werd tot vervanging besloten. Laatste vaart op 14 juli 2008, daarna verkocht aan een sloper in Turkije.
 • Logos Hope (oorspronkelijk Norröna uit Faeröer). Aangekocht in 2004, in de vaart vanaf 2008.
De Logos Hope bezocht in 2018 Latijns Amerika.
De Logos in Latijns Amerika

Unie en ABC samen voor gemeentestichting in Turkije
In een gezamenlijk project willen de Unie en ABC samen de handen ineen slaan voor zending in een gebied waar het evangelisch getuigenis klein is.
Inleiding
Een groot deel van het Nieuwe Testament speelt zich af in 'Klein Azië', het huidige Turkije. Het is een van de eerste landen waar de gemeente van Jezus Christus ontsprong, door de zendingsreizen van de apostel Paulus. We lezen in zijn brieven over de vroegchristelijke gemeenten in Efeze, Filadelfia, Kollosse, Iconium en Lystra. Maar daar waar het christendom ontsprong is er nu weinig meer van te zien. Turkije kent zo'n 80 miljoen inwoners, van wie naar schatting zo'n 0,2% tot het christendom behoort. De Turken behoren daarmee tot één van de minst bereikte volken met het evangelie. Wat het extreem moeilijk maakt om Turken te bereiken, is dat er een sterke overtuiging heerst dat Turk zijn hetzelfde is als moslim zijn. Bekering tot een andere godsdienst leidt tot sociale druk en uitsluiting. In de laatste tien jaar zien we een bijzondere beweging, waarin er enkele (inheems) Turkse evangelische gemeenten zijn begonnen. Zij getuigen vrijmoedig naar hun landgenoten. Een bijzondere zendingsbeweging is ontstaan, waarin we de hand van God zien in dit land.
Contacten met kleine kerken.
Zowel de Unie als de ABC heeft binnen de internationale contacten zustergemeenten in Turkije die met gemeentestichtend werk bezig zijn. Een voorbeeld is de recent ontstane gemeente in de stad Ordu (ongeveer 200.000 inwoners) aan de Zwarte Zee, waar een jonge Turkse evangelist werkt. Er is een aantal Turkse mensen tot geloof komen, en in de gemeente is een mix ontstaan met vluchtelingen uit Iran en Syrië. Deze 'pioniersplek' maakt deel uit van de recent opgerichte Turkse Baptistenconventie, van waaruit in tien jaar tijd vijf nieuwe gemeenten zijn ontstaan. Bijzonder is dat het hier gaat over inheemse gemeenten, geleid door Turkse christenen. Om het werk mogelijk te maken, is het de bedoeling om de gemeentestichter voor een periode van vijf jaar een gedeeltelijke financiële ondersteuning te geven, zodat hij het werk onder de jonge gelovigen een goede start kan geven. Naast deze twee voorbeelden zijn er contacten met in totaal zeven gemeenten. Het is een prille, beginnende beweging, en de Turkse gemeenten kunnen onze bemoediging en support goed gebruiken.
Gezamenlijk Unie-ABC-project.
In het kader van de toenadering tussen de Unie en de ABC geloven we dat de aandacht niet alleen moet gaan naar onszelf en naar onze eigen kerken; we zijn als gemeente geroepen tot zending en het bekend maken van het evangelie in de wereld. Lokale kerken vervullen daarin een centrale rol, omdat zij aanwezig zijn tussen de mensen. We hebben met elkaar de gelegenheid om lokale gemeenten in Turkije een hart onder de riem te steken, hen te bemoedigen en te ondersteunen - en wellicht in dat proces ook zelf geïnspireerd te worden voor onze eigen missionaire roeping. We zouden het daarom mooi vinden als een groot aantal Nederlandse baptisten- en CAMA-gemeenten zich bewogen weten met deze prille gemeentestichtingsbeweging in Turkije en zich daarvoor wil inzetten!
  Wat kunt u doen?
 • Om te beginnen is gebed belangrijk. In de nieuwsbrief van de Unie en van de ABC zal er aandacht zijn voor het werk in Turkije. Wellicht kan er in de gemeente gebeden worden voor het werk.
 • Geven is belangrijk; via een collecte - wellicht met Kerst - of een individuele gift. De gemeenten kunnen in de komende jaren nog niet op eigen benen staan en zijn dus deels afhankelijk van gelden van anderen. U kunt uw giften overmaken via NL14TRIO0391015613 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten, o.v.v. 'gemeentestichting Turkije'.
 • U kunt ook directer betrokken raken bij het werk! Zo zoeken we enkele gemeenten die voor langere tijd contact willen onderhouden met een van de Turkse gemeenten en een vriendschappelijke band willen opbouwen. Er zijn al een paar voorbeelden van zulke bilaterale contacten. Wilt u daar meer over weten, neemt u dan contact op met Hans Riphagen (Unie van Baptistengemeenten, hans.riphagen@baptisten.nl).
 • Voor bekwame individuen met hart voor Turkije is er ook de mogelijkheid om als zendeling uitgezonden te worden via CAMA Zending. Als u daar interesse voor hebt, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Boudewijn Schoonhoven van CAMA Zending (boudewijn.schoonhoven@cama.nl).

\